Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9827 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
KEN nr 10117 af 27/08/2009 - Gældende
Arbejdstilsynet må vurdere og beregne om lydabsorberende materiale har et tilstrækkeligt omfang
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser.
Undervisningsministeriet
ISP nr 2009.0123 - Gældende
Inspektion af Psykiatricenter Vest den 16. januar 2007 - Opfølgning
Folketinget
ISP nr 1999.601 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Møgelkær
Folketinget
1997/1 LSF 119 - Gældende
1997 LSF 119 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DØDSBOSKATTELOVEN, KONKURSSKATTELOVEN OG SKATTEKONTROLLOVEN (JUSTERINGER)
Folketinget
STV nr 20063 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
ISP nr 2004.647 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet ved Horserød
Folketinget
2012/1 SF.L L 61 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. november 2012) - L 61
Social- og Integrationsministeriet
KEN nr 9227 af 16/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-18 om magtanvendelse - personkreds - egnet botilbud - klageadgang
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 62 af 17/05/1873 - Gældende
Kundgjørelse angaaende en med det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland afsluttet Konvention om gjensidig Udlevering af Forbrydere.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9735 af 29/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar
Skatteministeriet
KEN nr 9004 af 17/12/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at virksomhedens ammoniak fordampere får foretaget lovpligtige periodiske undersøgelser
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9747 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0128
Justitsministeriet
2008/1 SF.L L 46 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. oktober 2008) - L 46
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2018/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)
Justitsministeriet
2017/1 SF.L L 219 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (11. april 2018) - L 219
Justitsministeriet
2012/1 SF.L L 5 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2012) - L 5
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10075 af 26/09/2017 - Gældende
Overskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstilling
Skatteministeriet
KEN nr 19683 af 11/10/1993 - Gældende
Godtgørelse vedr. mælkekvoter
Skatteministeriet
KEN nr 19654 af 20/04/1993 - Gældende
Afskrivning
Skatteministeriet
2018/1 SF.L L 122 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (12. december 2018) - L 122
Justitsministeriet
1992/1 BSF 32 - Gældende
1992 BSF 32 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BYØKOLOGISK HANDLINGSPROGRAM
Folketinget
1986/1 BSF 39 - Gældende
1986 BSF 39 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NY SKOVLOV
Folketinget
KEN nr 10202 af 27/01/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - påklædning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 BSF 40 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at iværksætte et analysearbejde om etablering af børnehospitaler i sygehusregionerne
Folketinget
KEN nr 9158 af 27/01/2011 - Gældende
Hjemvisning af påbud om akustikregulering på grund af mangelfuld partshøring, angivelse af forkert regelgrundlag og krav om metode uden hjemmel
Beskæftigelsesministeriet
2001/1 BSF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring og udvikling af social og samfundsmæssig bæredygtighed
Folketinget
1992/1 BSF 4 - Gældende
1992 BSF 4 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FUNKTIONSADSKILLELSE OG STØRRE ÅBENHED I BØRSNOTEREDE AKTIESELSKABER
Folketinget
2015/1 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en ny arealkategori – naturzone – i planloven med henblik på at standse tabet af biodiversitet i Danmark
Folketinget
KEN nr 9892 af 09/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 43-15 om personkreds - merudgifter - CI - hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2000/1 SF L 106 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. november 2000) - L 106
Arbejdsministeriet
CIR1H nr 10590 af 03/05/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten
Justitsministeriet
ISP nr 2006.0215 - Gældende
Inspektion af Bostedet Solstriben den 17. januar 2005 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
FOU nr 2009.2006 - Gældende
2010 20-6. Afskedigelse og blacklisting på grund af tidligere sigtelse som politiet havde opgivet med henvisning til bevisets stilling
Folketinget
CIR nr 9359 af 08/08/2011 - Gældende
Cirkulære om ændring af vejledning til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 4017 af 01/07/1993 - Gældende
Betaling for udbedring af mangler. Ekstraarbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10127 af 01/10/2009 - Gældende
Ventilation i autolakeringsværksted, hvor der spartles med et styrenholdigt produkt
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 164 af 07/10/1955 - Gældende
Cirkulære om transport af industrifisk. (Til rigspolitichefen, politidirektøren i København og politimestrene). (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 12555 af 20/12/2001 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9461 af 22/08/2002 - Gældende
Delvis ugyldigt varslet ferie til afholdelse i fritstillingsperiode
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LSF 43 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.)
Justitsministeriet
FOU nr 2014.0039 - Gældende
2014-39. Inspektion af handicaptilgængeligheden på afstemningssted ved kommunalvalg
Folketinget
KEN nr 12380 af 31/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 16/2001
Justitsministeriet
1992/1 BRB 7 - Gældende
1992 BRB 7 BERETNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF ET LOVRÅD NR 7 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2010/1 LSV 2 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje
(Legemsindgreb, advokatvirksomhed)

Folketinget
KEN nr 9302 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-50-01 om nødvendig boligændring - fjernelse af badekar og etablering af bruseniche - afhjælpning med mindre omfattende ændringer - funktionsniveau - badeværelsets indretning og størrelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9298 af 30/03/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 SF L 135 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. december 2000) - L 135
Socialministeriet
2000/1 SF L 137 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. december 2000) - L 137
Socialministeriet
1998/1 SF L 110 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (2. december 1998) - L 110
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>