Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9804 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2017/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9404 af 26/06/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 51/2003
Justitsministeriet
2002/1 SF. L 173 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. februar 2003) - L 173
Undervisningsministeriet
1998/1 LF 110 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om social pension. (Styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering m.v.).
Socialministeriet
2000/1 LF 135 - Gældende
Forslag til lov om fleksydelse.
Socialministeriet
2010/1 SF.L L 20 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. oktober 2010) - L 20
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2001/2 SF. L 136 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. februar 2002) - L 136
Skatteministeriet
2000/1 SF L 34 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2000) - L 34
Skatteministeriet
2014/1 SF.L L 119 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. januar 2015) - L 119
Erhvervs- og Vækstministeriet
2011/1 SF.L L 181 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. april 2012) - L 181
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2013/1 SF.L L 147 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. februar 2014) - L 147
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
KEN nr 10560 af 26/01/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 14-09 om boligstøtte - fradrag - boligudgift - antal kvadratmeter - bolig - erhverv
Beskæftigelsesministeriet
2007/1 SF.L L 8 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2007) - L 8
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2006/1 LF 191 - Gældende
Forslag til lov om røgfri miljøer.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1994/1 BTL 29 - Gældende
1994 BTL 29 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNAL AKTIVERING (ÆNDRING AF SATSER FOR OPLÆRINGSYDELSEN SAMT FORSØGSBESTEMMELSE) NR L 29 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 BSF 113 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af omfanget af lærerfri timer på ungdoms-uddannelserne
Folketinget
2014/1 SF.L L 27 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2014) - L 27
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
1999/1 BRB 92 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om pulje til udvikling af økologiske uddannelser
Folketinget
2003/1 SF. L 14 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2003) - L 14
Miljøministeriet
2000/1 LF 149 - Gældende
Forslag til lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder.
Socialministeriet
2017/1 LF 92 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i varetagelsen af deres hverv).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 11768 af 19/12/2000 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1777 Brugergrænseflader for IT-systemer i biler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2012/1 BSF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en socialkommission
Folketinget
2003/1 BSF 179 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre og billigere daginstitutioner m.v.
Folketinget
SKR nr 11049 af 21/04/2015 - Gældende
Fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal
Skatteministeriet
2009/1 BSF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør
Folketinget
AFG nr 9435 af 23/06/2009 - Gældende
Succession – nær medarbejder - beskæftigelseskrav
Skatteministeriet
AFG nr 9499 af 08/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsforhold - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10323 af 20/12/2016 - Gældende
At-vejledning A.1.5-1 om kunstig belysning
Beskæftigelsesministeriet
2004/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rygning på serveringssteder og handlingsplan for flere røgfrie miljøer
Folketinget
KEN nr 9069 af 27/10/2011 - Gældende
Krav om at ansatte ikke udsættes for udstødningsgas fra kundebiler i en hal
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10070 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderobligationer - kontantlønsnedgang
Skatteministeriet
2004/2 BSF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rygning på serveringssteder og handlingsplan for flere røgfrie miljøer
Folketinget
KEN nr 9092 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00730
Justitsministeriet
1987/1 LSF 214 - Gældende
1987 LSF 214 FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL NATURBEVARING, NATURGENOPRETNING, STATSLIG SKOVTILPLANTNING OG FRILUFTSLIV
Folketinget
2000/1 LF 137 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform).
Socialministeriet
2000/1 LF 213 - Gældende
Forslag til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat.
Arbejdsministeriet
AFG nr 3310 af 27/04/1989 - Gældende
Påbud om rengøring af arbejdssted
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LF 20 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler. (Gennemførelse af e-penge-direktivet m.v.).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
CIR nr 28 af 25/02/1958 - Gældende
Cirkulære om anordning af sikkerhedsforanstaltninger over for farlige sindssyge.
Sundheds- og Ældreministeriet
2009/1 LF 47 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering. (Indsamling af energioplysninger m.v.).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
FOU nr 1989.224 - Gældende
Besøg på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland.
Folketinget
AFG nr 9561 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Moms - Fast ejendom - Etablering af nye taglejligheder - Byggeret
Skatteministeriet
2000/1 LSV 156 - Gældende
Forslag til Lov om hold af slagtekyllinger
Folketinget
2000/1 SF L 213 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (29. marts 2001) - L 213
Arbejdsministeriet
2011/1 BSF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum
Folketinget
2013/1 SF.L L 50 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. november 2013) - L 50
Kulturministeriet
2000/1 LF 136 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love. (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v.).
Socialministeriet
2007/2 SF.L L 19 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. november 2007) - L 19
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
CIR nr 177 af 25/08/1977 - Gældende
Cirkulære om ejerlejligheder og om boligfællesskaber.
Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>