Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9827 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2015/1 SF.L L 162 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. marts 2016) - L 162
Social- og Indenrigsministeriet
2008/1 SF.L L 152 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. februar 2009) - L 152
Miljøministeriet
2002/1 SF. L 219 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. april 2003) - L 219
Skatteministeriet
2010/1 BSF 133 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om samlestalde og dyretransporter
Folketinget
2012/1 SF.L L 185 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. marts 2013) - L 185
Kulturministeriet
AFG nr 9426 af 28/02/2017 - Gældende
Opretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse
Skatteministeriet
KEN nr 9638 af 26/09/2012 - Gældende
Hjemvisning af påbud om akustiske forhold i slagteri
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 BSF 151 - Gældende
1986 BSF 151 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF MULIGHEDERNE FOR OPRETTELSE AF MEDARBEJDEREJEDE VIRKSOMHEDER
Folketinget
2017/1 BTL 156 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge)
Folketinget
KEN nr 9143 af 26/03/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00616
Justitsministeriet
2007/2 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
(Beregning og afgivelse af kontrolbud samt en kommunal styreform med økonomiudvalg og stående udvalg uden del i den umiddelbare forvaltning)

Folketinget
2007/2 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af personskatteloven
(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Skatteministeriet
KEN nr 9516 af 30/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9116 af 31/10/2014 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at reducere risikoen for vold ved at sikre, at medarbejderne ikke arbejder alene
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSV 131 - Gældende
Forslag til Lov om maritim fysisk planlægning
Folketinget
AFG nr 10256 af 17/12/2019 - Gældende
Godtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskab
Skatteministeriet
2012/1 LSF 52 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer
(Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion)

Skatteministeriet
1999/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om reform af lovgivningen om førtidspension
Folketinget
2001/1 SF L 37 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2001) - L 37
Skatteministeriet
1995/1 BTL 103 - Gældende
1995 BTL 103 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSESCENTRE NR L 103 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
CIS nr 17120 af 27/02/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende klageadgang til Trafikministeriet over afgørelser vedrørende hovedlandevejene.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 3465 af 25/06/1990 - Gældende
Godkendelse efter kapitel 5 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
2014/1 LF 119 - Gældende
Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven).
Erhvervs- og Vækstministeriet
2016/1 BF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Amager Fælled.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOU nr 1996.145 - Gældende
Forsvarers adgang til aktindsigt
Folketinget
1991/1 BSF 81 - Gældende
1991 BSF 81 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM ELFORSYNING
Folketinget
KEN nr 11267 af 31/12/1999 - Gældende
Beroligende injektion ved tvang og efterfølgende tvangsmedicinering
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste
Folketinget
2006/1 BTL 88 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven
(Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)

Folketinget
UDT nr 9062 af 16/02/2006 - Gældende
Beskatning af gevinster fra visse TV-konkurrencer - praksisændring
Skatteministeriet
2015/1 BSF 88 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ytringsfrihedskommission
Folketinget
1998/1 ÆF2 213 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven m.fl. love
Folketinget
2005/1 SF L 4 og B 2 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (den 6. oktober 2005) - L 4 og B 2
Folketinget
2002/1 SF. L 40 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (31. oktober 2002) - L 40
Kulturministeriet
1985/1 BTL 134 - Gældende
1985 BTL 134 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EJERLEJLIGHEDER (FULDT STOP FOR EJERLEJLIGHEDER I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE) NR L 134 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
ISP nr 1993.384 - Gældende
Inspektion af Anstalten for Domfældte i Qaqortoq.
Folketinget
VEJ nr 10172 af 01/08/2009 - Gældende
Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere - At-vejledning B.4.2 - August 2009 – Erstatter april 2003
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 BTL 135 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om fleksydelse
Folketinget
KEN nr 9118 af 15/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse til selskabsbeskatningen for afskrivning på udlejet men ubenyttet bygning.
Skatteministeriet
2005/1 BTB 51 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om tilbud om ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov
Folketinget
1989/1 LSF 168 - Gældende
1989 LSF 168 FORSLAG TIL LOV OM NATURKLAGENÆVNET
Folketinget
1990/2 LSF 78 - Gældende
1990 LSF 78 FORSLAG TIL LOV OM NATURKLAGENÆVNET
Folketinget
VEJ nr 10083 af 03/11/2017 - Gældende
Vejledning om dybfrosne fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2004.525 - Gældende
Fremlæggelse af folder i venteværelse på hospital
Folketinget
2000/1 BTL 137 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love
Folketinget
2001/2 LSF 205 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien
(Indførelse af mulighed for aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
CIR nr 162 af 20/10/1987 - Gældende
Cirkulære om straksafskrivning af miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.
Skatteministeriet
2010/1 BTL 172 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(Tilpasninger med henblik på at modvirke utilsigtet anvendelse af godtgørelsesordningen, tilpasninger på grund af digitalisering m.v.)

Folketinget
AFG nr 9866 af 25/09/2018 - Gældende
Godtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere
Skatteministeriet
1996/1 BTL 136 - Gældende
1996 BTL 136 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKESKOLEN (STYRELSESREGLER M.V.) NR L 136 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>