Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9644 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2012/1 BTL 119 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed
Folketinget
2001/2 LSF 205 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien
(Indførelse af mulighed for aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
CIR nr 162 af 20/10/1987 - Gældende
Cirkulære om straksafskrivning af miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.
Skatteministeriet
2010/1 BTL 172 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(Tilpasninger med henblik på at modvirke utilsigtet anvendelse af godtgørelsesordningen, tilpasninger på grund af digitalisering m.v.)

Folketinget
AFG nr 9866 af 25/09/2018 - Gældende
Godtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere
Skatteministeriet
1996/1 BTL 136 - Gældende
1996 BTL 136 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKESKOLEN (STYRELSESREGLER M.V.) NR L 136 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2005/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Undervisningsministeriet
ISP nr 2002.656 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling i Randers
Folketinget
KEN nr 9161 af 16/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00235
Justitsministeriet
2007/1 BSF 24 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om FN’s konvention mod rekruttering, brug, finansiering og træning af lejesoldater
Folketinget
2013/1 SF.L L 189 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. april 2014) - L 189
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2013/1 SF.L L 41 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2013) - L 41
Undervisningsministeriet
KEN nr 12338 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over forsinket operation med fjernelse af galdeblæren
Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 9267 af 28/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Hvor kan pantefogeden foretage udlæg for ejendomsskatter - styresignal
Skatteministeriet
2003/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner
Folketinget
2012/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser
Folketinget
CIR nr 61 af 10/04/1954 - Gældende
Cirkulære om en overenskomst med det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave (Til stiftsøvrighederne)
Kirkeministeriet
KEN nr 18089 af 05/03/1991 - Gældende
Ejendomsvurdering - benyttelseskode - helårshus på lejet grund i haveforening. (* 1)
Skatteministeriet
2000/1 BSF 164 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en arbejdsmiljøhøjskole
Folketinget
2004/2 SF. L 93 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 93
Miljøministeriet
1998/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af adgang til overdragelse af aktier fra aktionærer til iværksættere med henblik på at styrke incitamentet til at stifte og drive nye selskaber
Folketinget
2001/1 SF L 55 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2001) - L 55
Erhvervsministeriet
KEN nr 9522 af 20/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ej medhold - kompetence - reklamer - retlig interesse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for at inddrage Det Demokratiske Unionsparti (PYD) og andre sekulære grupper i fredsforhandlingerne om Syrien
Folketinget
CIR nr 13475 af 14/12/1988 - Gældende
Kødkonservesdåser og kartoner til UN/FAO World Food Programme
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10001 af 11/02/1997 - Gældende
Vejledning om brandudrustninger (* 1)
Erhvervsministeriet
2006/1 SF. L 171 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) - L 171
Undervisningsministeriet
2018/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af gymnasiedistrikter
Folketinget
1986/1 BTL 133 - Gældende
1986 BTL 133 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS UDDANNELSESSTØTTE (INDFØRELSE AF NY STØTTESTRUKTUR, AFSKAFFELSE AF STATSLÅN, ØGEDE SATSER, SLUTSTIPENDIER OG LÅNELOFT FOR STATSGARANTEREDE STUDIELÅN) NR L 133 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 720
Folketinget
CIR nr 195 af 20/11/2001 - Gældende
Cirkulære om myndighedernes indberetning til Statens Arkiver m.v.
(Tilsynscirkulæret)

Kulturministeriet
1986/1 LSF 104 - Gældende
1986 LSF 104 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DELPENSION (AFSKAFFELSE AF 70 PCT. SATSEN)
Folketinget
VEJ nr 9002 af 15/01/2008 - Gældende
Vejledning til skolerne om annoncering af grundforløbspakker
Undervisningsministeriet
KEN nr 10514 af 20/06/2006 - Gældende
Klage over manglende udredning af patient med voldsomme epileptiske anfald
Sundheds- og Ældreministeriet
2001/2 BTL 139 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven
(Forbedret vidnebeskyttelse)

Folketinget
KEN nr 9892 af 10/10/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9741 af 30/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - kommuner - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 BSF 49 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om
Folketinget
KEN nr 10080 af 01/09/2005 - Gældende
Arbejdspladsvurdering, når virksomheden også har ansatte, der arbejder i udlandet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9269 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-282
Justitsministeriet
2004/2 SF. L 108 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 108
Undervisningsministeriet
2001/2 BSF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne om praktisk og personlig bistand i lov om social service
Folketinget
2001/1 SF L 16 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2001) - L 16
Skatteministeriet
CIS nr 5010 af 12/02/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende kommunalbestyrelsens adgang til at yde lån og garanti for lån i henhold til §§ 17 og 18 i lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger (lov nr. 301 af 10. juni 1981)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2004/2 BSF 97 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af de danske folkehøjskoler
Folketinget
1996/1 BSF 103 - Gældende
1996 BSF 103 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILBUD OM VEDERLAGSFRI INFLUENZAVACCINATION AF ÆLDRE
Folketinget
2012/1 BSF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om loft over forældrebetaling i skolefritidsordninger
Folketinget
2012/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre rådgivning af adoptivforældre i internationale adoptionssager
Folketinget
2009/1 BSF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om politiets brug af begrebet husspektakler
Folketinget
KEN nr 9816 af 16/08/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01001
Justitsministeriet
2015/1 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en officiel undskyldning til personer, der har været misrøgtet på statens sociale institutioner
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>