Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9826 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2004/2 SF. L 108 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 108
Undervisningsministeriet
2001/2 BSF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne om praktisk og personlig bistand i lov om social service
Folketinget
2001/1 SF L 16 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2001) - L 16
Skatteministeriet
2012/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre rådgivning af adoptivforældre i internationale adoptionssager
Folketinget
2012/1 BSF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om loft over forældrebetaling i skolefritidsordninger
Folketinget
1996/1 BSF 103 - Gældende
1996 BSF 103 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILBUD OM VEDERLAGSFRI INFLUENZAVACCINATION AF ÆLDRE
Folketinget
CIS nr 5010 af 12/02/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende kommunalbestyrelsens adgang til at yde lån og garanti for lån i henhold til §§ 17 og 18 i lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger (lov nr. 301 af 10. juni 1981)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2004/2 BSF 97 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af de danske folkehøjskoler
Folketinget
2009/1 BSF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om politiets brug af begrebet husspektakler
Folketinget
2015/1 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en officiel undskyldning til personer, der har været misrøgtet på statens sociale institutioner
Folketinget
KEN nr 9816 af 16/08/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01001
Justitsministeriet
2017/1 SF.L L 18 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2017) - L 18
Skatteministeriet
2018/1 BSF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri
Folketinget
VEJ nr 10158 af 15/01/2009 - Gældende
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10541 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om lungesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.)
Erhvervs- og Vækstministeriet
1999/1 BTL 182 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
Folketinget
1990/1 LSF 25 - Gældende
1990 LSF 25 FORSLAG TIL LOV OM NATURKLAGENÆVNET
Folketinget
KEN nr 9996 af 01/09/2005 - Gældende
Arbejdspladsvurdering, når virksomheden også har ansatte, der arbejder i udlandet
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9132 af 18/03/2003 - Gældende
Virksomhedsomdannelse - idéaktier
Skatteministeriet
2004/1 LSV 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove
(Kvoter og betalingsrettigheder)

Folketinget
2006/1 LSV 202 - Gældende
Forslag til Lov om hold af heste
Folketinget
KEN nr 10483 af 31/10/2007 - Gældende
Indretning af skærmarbejdspladser
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11133 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-15 om beboerindskudslån - afslag - fuldt tilfredsstillende bolig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9569 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfri levering af el og vand til skibe i udenrigsfart
Skatteministeriet
1997/2 LSF 28 - Gældende
1997 LSF 28 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BANESTYRELSEN M.V. (POLITIBESTEMMELSER M.V.)
Folketinget
ISP nr 2007.834 - Gældende
Inspektion af Distriktspsykiatrisk Team i Ribe
Folketinget
ISP nr 2002.680 - Gældende
Inspektion af Syddansk Universitet
Folketinget
2003/1 BTL 205 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet
(Ændret formål og ejerskab til området m.v.)

Folketinget
2011/1 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.)

Folketinget
ISP nr 2000.637 - Gældende
Inspektion af Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet - handicaptilgængelighed
Folketinget
STV nr 20081 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
CIR nr 20000 af 14/04/1992 - Gældende
Cirkulære om forebyggelse af insider-handel (Til samtlige ministeriet)
Statsministeriet
2002/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om eventuelle EU-afstemninger
Folketinget
2011/1 BSF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en privatfinansieret havnetunnel i København
Folketinget
2018/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en delegation vedrørende Arktis
Folketinget
1989/1 BTB 25 - Gældende
1989 BTB 25 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GRATIS MEDICIN TIL EPILEPSIPATIENTER NR B 25 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 18425 af 12/06/1989 - Gældende
Børn, gaver, renteindtægter. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 9376 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-317
Justitsministeriet
AFG nr 18491 af 03/06/1997 - Gældende
Afslag på anmodning om tilladelse til sidestilling med afskrivningsberettigede bygninger. Virksomhed med udbredt anvendelse af edb
Skatteministeriet
1994/1 BTL 163 - Gældende
1994 BTL 163 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (ANCIENNITETSPRINCIP VED OPTAGELSE I DAGINSTITUTIONER) NR L 163 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2011/1 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en hjemmehjælpskommission
Folketinget
KEN nr 9284 af 21/06/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0997
Justitsministeriet
2005/1 BSF 32 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af de danske folkehøjskoler
Folketinget
2014/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om registrering af overvågningskameraer
Folketinget
AFG nr 9881 af 27/05/1998 - Gældende
Frigivelse af 125.000 kr. til multihandicappet 4-årigs værges bilkøb
Justitsministeriet
VEJ nr 9615 af 28/11/2002 - Gældende
Vejledning om godselevatorer i skibe
Erhvervsministeriet
CIR nr 85 af 08/07/1988 - Gældende
Cirkulære om indlæggelse af afgørelser i Retsinformation
Justitsministeriet
2002/1 LSV 57 - Gældende
Forslag til Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Folketinget
1999/1 BTL 186 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om mellemlange videregående uddannelser
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>