Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9644 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|.. >    >>

 
KEN nr 9385 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9615 af 28/11/2002 - Gældende
Vejledning om godselevatorer i skibe
Erhvervsministeriet
CIR nr 85 af 08/07/1988 - Gældende
Cirkulære om indlæggelse af afgørelser i Retsinformation
Justitsministeriet
2002/1 LSV 57 - Gældende
Forslag til Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Folketinget
1999/1 BTL 186 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om mellemlange videregående uddannelser
Folketinget
KEN nr 9095 af 02/02/2017 - Gældende
Hjemvisning af påbud om, at den projekterende skal sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20081 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
KEN nr 9020 af 20/06/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 SF. L 135 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (1. april 2005) - L 135
Undervisningsministeriet
2010/1 BRB 45 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk rådgivning af abortsøgende
Folketinget
2012/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forskelsbehandlingsloven
Folketinget
BKI nr 15 af 22/03/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om en i København den 22. februar 1954 undertegnet overenskomst om Det britiske Statssamfunds krigsgrave og -mindesmærker i Danmark
Udenrigsministeriet
KEN nr 18559 af 04/08/1988 - Gældende
Renter - dødsbo - tilgodehavende. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 10648 af 13/10/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 114/1999
Justitsministeriet
2015/1 BSF 83 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger
Folketinget
STV nr 20022 af 01/01/2007 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2007 Q. RETSSIKKERHEDSLOVEN
Skatteministeriet
FOU nr 2014.0021 - Gældende
2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt
Folketinget
SKR nr 11373 af 24/06/1992 - Gældende
AIDS-personalepolitik
Justitsministeriet
2010/1 SF.L L 172 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. marts 2011) - L 172
Undervisningsministeriet
1998/1 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser
Undervisningsministeriet
1992/1 BSF 18 - Gældende
1992 BSF 18 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AKTIVERING AF ERHVERVSPASSIVE
Folketinget
KEN nr 9966 af 26/09/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-1-03 om fleksjob - hvilende førtidspension
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9403 af 30/05/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-156
Justitsministeriet
2006/1 BTL 58 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
(Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)

Folketinget
2006/1 BSF 127 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et nationalt netværk for undervisning af børn med særlige talenter eller forudsætninger
Folketinget
2005/1 LSF 3 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af Danmarks Riges Grundlov
(Vedrørende grundlovens § 2)

Folketinget
2008/1 BSF 130 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opkøb og destruktion af CO2-kvoter
Folketinget
2009/1 BTL 108 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer
(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

Folketinget
2016/1 SF.L L 105 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. december 2016) - L 105
Justitsministeriet
2000/1 BTL 210 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om social service
Folketinget
1987/1 LSF 224 - Gældende
1987 LSF 224 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (LEGEMSINDGREB)
Folketinget
KEN nr 12301 af 12/09/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 48/2001
Justitsministeriet
1992/1 LSF 155 - Gældende
1992 LSF 155 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN OG LOV OM SOCIAL BISTAND (OPHOLDSTILLADELSE TIL MINDREÅRIGE UDLÆNDINGE M.V.)
Folketinget
2000/1 BTL 190 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
Folketinget
2002/1 BTB 143 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af de i Bruxelles den 26. marts 2003 undertegnede protokoller om Bulgariens, Estlands, Letlands, Litauens, Rumæniens, Slovakiets og Sloveniens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat
Folketinget
KEN nr 9821 af 18/05/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/2 SF. L 47 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 47
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 SF. L 237 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. april 2004) - L 237
Skatteministeriet
2004/1 SF. L 77 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. november 2004) - L 77
Kulturministeriet
2010/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en børneombudsmand
Folketinget
CIR1H nr 10065 af 16/12/2018 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
1986/1 BSF 147 - Gældende
1986 BSF 147 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENOPRETTELSE AF TOGTRAFIKKEN FOR PASSAGERER MELLEM GRENÅ OG RANDERS
Folketinget
2007/2 SF.L L 74 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (20. februar 2008) - L 74
Undervisningsministeriet
2018/1 BTL 174 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder)
Folketinget
VEJ nr 114 af 06/07/1998 - Gældende
Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2000/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven
Skatteministeriet
ISP nr 2005.0929 - Gældende
Inspektion af Bostedet Solstriben den 17. januar 2005 - Opfølgning
Folketinget
2017/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening)
Justitsministeriet
2015/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervs- og Vækstministeriet
2002/1 BTB 68 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om etablering af sundhedsrum for stofmisbrugere som et led i den integrerende og skadereducerende politik på narkotikaområdet
Folketinget<<    < ..|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|.. >    >>