Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9799 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|.. >    >>

 
2002/1 BTB 68 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om etablering af sundhedsrum for stofmisbrugere som et led i den integrerende og skadereducerende politik på narkotikaområdet
Folketinget
KEN nr 10037 af 11/07/2005 - Gældende
Erhvervsdrivende fond, der driver behandlingshjem ikke lønsumsafgiftsfritaget som social forsorg og bistand
Skatteministeriet
AFG nr 9506 af 16/05/2006 - Gældende
Kontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgivers finansiering af bøger til medarbejderne
Skatteministeriet
2006/1 BTL 188 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
Folketinget
1996/1 BR 10 - Gældende
1996 BR 10 BERETNING VEDRØRENDE TILSYNETS VIRKSOMHED I FOLKETINGSÅRET 1996-97 NR 10 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
AFG nr 10139 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Nettotabskonto og kildeartstab - Ejerskifte
Skatteministeriet
KEN nr 9869 af 27/02/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9819 af 01/12/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - chikane - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9251 af 31/03/2016 - Gældende
At-vejledning D.1.1-3 om arbejdspladsvurdering
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9417 af 20/02/2007 - Gældende
Tilstrækkelig ventilation i restaurationslokale så belastningen af skadelig tobaksrøg nedbringes ved et passende luftskifte i lokalet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9239 af 15/08/1995 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-20-95 om enlig forsørger - fælles husførelse - pension - særligt pensionstillæg - belysning af praksis - formodningsregel - særskilt husholdning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1996/1 BTL 154 - Gældende
1996 BTL 154 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSMILJØ NR L 154 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 LSF 117 - Gældende
1994 LSF 117 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (AMTSKOMMUNALT ANSVAR FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING)
Folketinget
2007/2 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
(Tilskud til etablering af boligtilbud til særligt udsatte grupper og etablering af et boligsocialt udviklingscenter)

Velfærdsministeriet
KEN nr 9903 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2003.2101 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Københavns Kommunes Hovedbibliotek den 12. juni 2001
Folketinget
1999/1 BTB 156 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om folkeafstemning om ophævelse af de fire danske forbehold
Folketinget
SKR nr 9126 af 02/05/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændringer i funktionsevnebekendtgørelsen
(Til samtlige kommunalbestyrelser)

Børne- og Socialministeriet
AFG nr 3920 af 01/12/1991 - Gældende
Brugsanvisning Unges farlige arbejde
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9285 af 15/12/2000 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-47-00 om særlig indretning - eget bilvalg - bil - hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9010 af 04/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-93
Justitsministeriet
KEN nr 10122 af 12/09/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - chikane - ej medhold - reklamer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 SF.B B 49 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (7. december 2017) - B 49
Udenrigsministeriet
2018/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et center for demokratiudvikling og borgerinddragelse
Folketinget
2018/1 BSF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed
Folketinget
1998/1 SF L 31 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. oktober 1998) - L 31
Folketinget
1999/1 BSF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af adgang til overdragelse af aktier fra aktionærer til iværksættere med henblik på at styrke incitamentet til at stifte og drive nye selskaber
Folketinget
1999/1 BRB 114 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark
Folketinget
KEN nr 9726 af 06/12/2005 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedr. gave til datter fra forældre et eller to bundfradrag
Skatteministeriet
CIR nr 55 af 03/04/1991 - Gældende
Cirkulære om forretningsorden for Industri- og Handelsstyrelsens udvalg for de danske nationale primærnormaler
Erhvervsministeriet
2002/1 BSF 179 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om straf ved medvirken til tvang m.v. ved indgåelse af ægteskab
Folketinget
1999/1 SF L 234 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. marts 2000) - L 234
Sundhedsministeriet
CIS nr 3345 af 06/07/1988 - Gældende
At-cirkulæreskrivelse om syntetiske mineralfibre. (* 1) (* 2) (* 3)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9911 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 BTL 264 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. og straffeloven
Folketinget
KEN nr 60465 af 06/04/1998 - Gældende
Varemærkerne SPACE MASTER og SPEEDMASTER ikke forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 9762 af 12/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1998/1 SF L 90 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. november 1998) - L 90
Folketinget
2013/1 SF.L L 196 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. maj 2014) - L 196
Undervisningsministeriet
1986/1 BSF 169 - Gældende
1986 BSF 169 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVIDELSE AF KAPACITETEN I BEHANDLINGEN AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD (KOMMUNEKEMI II)
Folketinget
1987/1 BSF 93 - Gældende
1987 BSF 93 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REGULERING AF DAGPENGE FOR ARBEJDSLØSE, EFTERLØNSMODTAGERE OG SYGE MED FORSKELLEN MELLEM LØNUDVIKLINGEN OG PRISUDVIKLINGEN
Folketinget
1992/1 BSF 58 - Gældende
1992 BSF 58 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STATENS FORSKNINGSRÅD
Folketinget
KEN nr 9326 af 15/04/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-2-96 om udgifter til boligændringer - bilstøtte - arbejdsskade - hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 BSF 30 - Gældende
1995 BSF 30 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFHOLDELSE AF VEJLEDENDE FOLKEAFSTEMNING OM DET DANSKE OPLÆG TIL REGERINGSKONFERENCEN I 1996
Folketinget
KEN nr 10408 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 234-10 om boligindretning - nødvendig - hæve/sænke puslebord
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11319 af 21/06/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 50/2000
Justitsministeriet
CIS nr 9770 af 20/12/2001 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndighed om fælles udtalelse fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10402 af 13/05/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. maj 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2018/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjet dagpengesats til personer med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og lavere a-kassekontingent til dagpengemodtagere under 25 år
Folketinget
2001/2 BSF 80 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket integration af udlændinge i Danmark
Folketinget<<    < ..|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|.. >    >>