Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9689 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
ISP nr 1989.234 - Gældende
Besøg på Sankt Hans Hospital.
Folketinget
2000/1 BSF 184 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedret forskning i arbejdsskader, erhvervssygdomme m.v.
Folketinget
2014/1 BSF 161 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om underretningspligt, når vanrøgt af dyr bliver observeret
Folketinget
ISP nr 2007.801 - Gældende
Inspektion af Psykiatricenter Vest Ribe
Folketinget
ISP nr 2001.659 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Åbenrå
Folketinget
KEN nr 9160 af 28/01/2011 - Gældende
Forbud mod at ryge indendørs på arbejdspladserne på en gård, herunder i malkerum, værksted og i stalde
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 9105 af 02/03/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner (Til kriminalforsorgsområderne)
Justitsministeriet
FOU nr 2009.2007 - Gældende
2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt
Folketinget
ISP nr 2008.591 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Holstebro
Folketinget
BKI nr 117 af 10/10/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 29. september 1988 om samarbejde om design, udvikling, drift og udnyttelse af den permanent bemandede civile rumstation
Udenrigsministeriet
2012/1 LSF 112 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder
(Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 1999.562 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Horsens
Folketinget
1988/1 BSF 19 - Gældende
1988 BSF 19 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV DANSK FREDS- OG AFSPÆNDINGSPOLITIK
Folketinget
KEN nr 10230 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00807
Justitsministeriet
KEN nr 10062 af 28/02/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-11 om hjælpemidler - barn - handicaptandem - retarderet - ADHD - autisme
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9884 af 14/07/2017 - Gældende
Hjemvisning af afgørelse med påbud om at sikre, at kontorer og medicinrum kan anvendes som forsvarlige sikkerhedsområder
Beskæftigelsesministeriet
BET nr 4000 af 31/01/1986 - Gældende
Gulvbelægninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/011
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2002/1 BSF 121 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et bedre fysisk og psykisk miljø for børn i daginstitutioner
Folketinget
ISP nr 2002.632 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Sønderborg
Folketinget
KEN nr 10097 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-11 om ledighedsydelse - fradrag - tjenestemandspension - forhøjelse - arbejdsskade - tilskadekomstpension
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11427 af 26/01/2000 - Gældende
Registreringsafgift af motorkøretøj
Skatteministeriet
ISP nr 2004.1209 - Gældende
Opfølgning til inspektion af venterum på politistationen i Esbjerg
Folketinget
AFG nr 9610 af 19/08/2008 - Gældende
Medarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang – overenskomstmæssige hindringer
Skatteministeriet
KEN nr 9020 af 20/01/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0931
Justitsministeriet
KEN nr 9392 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradragsret af udgifter til renovation af bygning, der anvendes til momsfritagne maleriudstillinger
Skatteministeriet
2000/1 LSF 149 - Gældende
Forslag til Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder
Socialministeriet
AFG nr 4030 af 21/08/1990 - Gældende
Præmieberettiget formål - Garage,hobby- og redskabsrum
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10308 af 15/09/2006 - Gældende
Klage over jordbrugskommissionens afgørelse om forbud mod opførelse af et nyt stuehus på en landbrugsejendom
Miljø- og Fødevareministeriet
SKR nr 12030 af 18/05/1966 - Gældende
Kirker. Brug
Kirkeministeriet
KEN nr 10228 af 16/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. moms i forbindelse med miljøbehandling af skrotbiler – godtgørelse af olieafgift
Skatteministeriet
KEN nr 9260 af 29/04/2010 - Gældende
Forbud mod rygning i fælles opholdsrum på et bo - og behandlingstilbud
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9602 af 30/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-17 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - hidtidig arbejdsplads - ordinær ansættelse - ustøttet beskæftigelse - nedsat arbejdsevne - ressourceforløb
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2005.829 - Gældende
Inspektion af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling
Folketinget
AFG nr 18736 af 04/10/1988 - Gældende
Sømandsskattelovens §§ 5 og 6 c/ligningslovens § 33 C. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 11170 af 22/10/1999 - Gældende
Aktietab
Skatteministeriet
1997/1 BSF 82 - Gældende
1997 BSF 82 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF RAMMERNE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)
Folketinget
AFG nr 10927 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Engangsservice - kålblade - afgiftspligtigt
Skatteministeriet
1999/1 SF L 166 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (12. januar 2000) - L 166
Socialministeriet
KEN nr 10008 af 28/04/1988 - Gældende
Formalitetsmangler afhjulpet ved indbringelse for ankenævnet: ansøgning kunne herefter realitetsbehandles i direktoratet.
Erhvervsministeriet
AFG nr 18905 af 30/11/1987 - Gældende
Ejendomsvurdering - klima- køle og fryseanlæg (* 1)
Skatteministeriet
2018/1 BSF 94 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et løft af naturkvaliteten i Danmarks nationalparker
Folketinget
BET nr 4001 af 31/01/1986 - Gældende
Vægbeklædninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/012
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 60394 af 30/11/1998 - Gældende
Købsmoms
Skatteministeriet
KEN nr 9885 af 29/05/2009 - Gældende
Værtshus med et samlet serveringsreal på over 40 m² – billardrum en del af serveringsarealet
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2006.796 - Gældende
Inspektion af Københavns Rådhus
Folketinget
KEN nr 19624 af 10/05/1993 - Gældende
Togfører fradrag for natpenge
Skatteministeriet
1996/1 BTL 218 B - Gældende
1996 BTL 218B BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE ENERGIAFGIFTSLOVE M.V. (JUSTERING AF RUMVARMEAFGIFTEN M.V.) NR L 218 B 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9760 af 26/02/2009 - Gældende
Udsugning ved dampstrygning
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9770 af 17/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kontor i privatbolig
Skatteministeriet
1997/2 BSF 30 - Gældende
1997 BSF 30 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN KOMMISSION FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>