Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9755 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2008/1 BSF 22 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fremme af folkeoplysningens vilkår
Folketinget
VEJ nr 12423 af 01/12/2001 - Gældende
Arbejde i stærk varme og kulde Vejledning om indendørs arbejde i stærk varme og kulde - At-vejledning A.1.3 - December 2001
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9391 af 24/09/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 44/1997
Justitsministeriet
AFG nr 12543 af 11/12/2001 - Gældende
Ingen modregningsadgang for tab på aktier i udlodning fra investeringsforening
Skatteministeriet
RTL nr 10015 af 03/06/1983 - Gældende
Retningslinier vedrørende periodiske eftersyn m.v. af ildslukkere (* 1)
Erhvervsministeriet
AFG nr 4000 af 23/11/1994 - Gældende
Leje i forbindelse med privat byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9069 af 22/12/2016 - Gældende
Hjemvisning af afgørelse, hvorefter der ikke kan gives dispensation fra reglerne om indtagelse af mad og drikke i arbejdsrum
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10073 af 09/06/1992 - Gældende
Fremgangsmåde og apparat til detektering af olieudsivning fra et borerør ikke anset for nyt.
Erhvervsministeriet
ISP nr 2006.686 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Ringe
Folketinget
KEN nr 9557 af 03/04/2007 - Gældende
Ophævelse af påbud om opvarmning af lagerbygninger samt fastholdelse af påbud om foranstaltninger mod træk- og kuldepåvirkninger
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9393 af 01/07/2013 - Gældende
Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer
Beskæftigelsesministeriet
2001/2 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frikommuneforsøg med etablering af boligtilbud og virksomheder for særligt udsatte befolkningsgrupper
Folketinget
2017/1 BSF 57 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner
Folketinget
KEN nr 17600 af 03/10/1994 - Gældende
Delekspropriation til vejanlæg. Mangelfuld støjafskærmning betød, at det forudsatte udendørs støjniveau på 30 db, blev over skredet.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1996/1 BTL 90 - Gældende
1996 BTL 90 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BESKATNING VED DØDSFALD (DØDSBOSKATTELOVEN) NR L 90 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9844 af 01/04/2009 - Gældende
Forbud mod rygning indendørs på en arbejdsplads
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 BSF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om samme ret til orlov for begge forældre i tilfælde af spædbarnsdød
Folketinget
2018/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til kviklånsudbyderne og forbedrede rettigheder for forbrugerne ved optagelse af kviklån
Folketinget
2001/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.
Miljøministeriet
CIS nr 12050 af 10/08/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledning vedrørende udførelse og brug af kirkevarmeanlæg m.v.
Kirkeministeriet
KEN nr 9311 af 07/01/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-3-03 om boligændring - badeværelse - kørestolsbruger - selvstændig virksomhed i hjemmet - etablering af erstatningskontor - opsættende virkning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2000/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om billedkunst
Kulturministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
KEN nr 9474 af 01/07/2010 - Gældende
Rygning tilladt i pavillon, som var et værested for socialt udsatte
Beskæftigelsesministeriet
2003/1 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kvaliteten af behandlingen på sikre institutioner for kriminelle børn og unge
Folketinget
2012/1 LSV 118 - Gældende
Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Folketinget
2008/1 BSF 189 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om samme ret til orlov for begge forældre i tilfælde af spædbarnsdød
Folketinget
VEJ nr 9565 af 27/06/2019 - Gældende
Sekundær udsættelse for isocyanater Vejledning om risiko for udsættelse for isocyanater ved svejsning, lodning og andet varmt arbejde
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om røgfri miljøer
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
FOU nr 1990.122 - Gældende
Overfald på medindsat og overvågningsproblemer i detentionen på Københavns Hovedbanegård.
Folketinget
AFG nr 3255 af 23/06/1994 - Gældende
Ergonomiske forhold ved champignonplukning og indretning af tekniske hjælpemidler og inventar til de personer, der udfører arbejdet samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2002.697 - Gældende
Inspektion af bostedet Munkehatten
Folketinget
2000/1 BTL 55 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Forlængelse af dagpengeperioden)
Folketinget
AFG nr 9690 af 22/05/2007 - Gældende
Medarbejderobligationsordning opgørelse af årslønnen
Skatteministeriet
2004/1 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Center for Etniske Minoriteter og Sundhed (CEMISU)
Folketinget
2002/1 BSF 15 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af frihed for kommunerne til at give supplerende tandplejetilbud
Folketinget
2004/2 BSF 13 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Center for Etniske Minoriteter og Sundhed (Cemisu)
Folketinget
2013/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et charter for en sammenhængende inddragelse af civilsamfundet
Folketinget
ISP nr 1993.378 - Gældende
Inspektion af arrestafdelingen i Nyborg Statsfængsel.
Folketinget
ISP nr 2010.1129 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
2000/1 BTL 136 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v.)
Folketinget
1985/1 LSF 89 - Gældende
1985 LSF 89 FORSLAG TIL LOV OM TIL- OG OMBYGNING M.V. AF NATIONALMUSEET
Folketinget
1986/1 LSF 129 - Gældende
1986 LSF 129 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNINGEN AF PENSIONSORDNINGER (OPHÆVELSE I UTIDE M.V. OG ANBRINGELSE AF PENSIONSMIDLER I ANDELSKASSER)
Folketinget
KEN nr 9793 af 20/09/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-351
Justitsministeriet
KEN nr 9284 af 29/02/2012 - Gældende
Hjemvisning af påbud om pladsforhold ved udgangskasse i butik
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LSV 112 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder
(Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.)

Folketinget
2018/1 BTL 83 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Delvis lovliggørelse af peberspray)
Folketinget
2009/1 BTL 151 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)

Folketinget
KEN nr 10017 af 14/11/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 65-19 om arbejdsskade - erhvervssygdom - passiv rygning - lungekræft
Social- og Indenrigsministeriet
STV nr 20122 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.1 - TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>