Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på søren  fandt 7624 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 148 af 07/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1545 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn)
Justitsministeriet
LOV nr 556 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 495 af 22/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark)
Justitsministeriet
LOV nr 330 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1544 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening)
Justitsministeriet
LOV nr 269 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed)
Justitsministeriet
LOV nr 638 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner)
Justitsministeriet
LOV nr 466 af 29/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse)
Justitsministeriet
LOV nr 167 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner)
Justitsministeriet
LOV nr 716 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 640 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 485 af 30/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder)
Justitsministeriet
LOV nr 82 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 411 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Justitsministeriet
LOV nr 673 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 131 af 27/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud)
Justitsministeriet
LBK nr 1097 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne
Justitsministeriet
LOV nr 1672 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget
Justitsministeriet
LBK nr 178 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb
Justitsministeriet
LOV nr 1681 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 83 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1724 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Strakstilhold)
Justitsministeriet
LOV nr 137 af 20/04/1959 - Gældende
Lov om ændring i indkvarteringsloven
Forsvarsministeriet
LOV nr 263 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet)
Justitsministeriet
LOV nr 1546 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Delvis lovliggørelse af peberspray)
Justitsministeriet
LOV nr 463 af 29/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven (Undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter)
Justitsministeriet
LOV nr 1721 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder)
Justitsministeriet
LOV nr 1542 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare)
Justitsministeriet
LOV nr 671 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
LBK nr 76 af 03/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1098 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende
Justitsministeriet
LOV nr 1722 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray)
Justitsministeriet
LBK nr 1035 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser
(Adgangsreguleringsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1722 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål)
Justitsministeriet
LOV nr 329 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)
Justitsministeriet
LOV nr 486 af 30/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1543 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
LOV nr 530 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde
Udenrigsministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LOV nr 377 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 435 af 08/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af universitetsloven, SU-loven og an‌dre love (Lønnede projektorienterede forløb i visse lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb, praktik og studieophold)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 712 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1565 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, SU-loven og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Erhvervskandidatuddannelse)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 140 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 506 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 81 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 78 af 27/01/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 370 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven (Sagsomkostninger til statslige myndigheder, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige m.v.)
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>