Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på søvndal  fandt 1084 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: søndag ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1995/1 BTL 108 - Gældende
1995 BTL 108 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (HJÆLP TIL MEDICIN M.V. TIL DØENDE) NR L 108 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gældsrådgivning for private.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 BF 205 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fleksibel børnepasning.
Socialministeriet
2003/1 BF 204 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en handlingsplan til bekæmpelse af handel med børn.
Justitsministeriet
2003/1 BF 172 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mangfoldighed i gymnasiet.
Undervisningsministeriet
2003/1 BF 176 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om minimumsrettigheder for elever i folkeskolen.
Undervisningsministeriet
2001/1 LF 30 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Ophævelse af varighedsbegrænsning).
Socialministeriet
2003/1 BF 77 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en ny procedure i afgørelser om tvangsfjernelse af børn.
Socialministeriet
2003/1 BF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af hash.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1998/1 LF 167 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse. (Ændrede finansieringsregler m.v.).
By- og Boligministeriet
2001/2 LF 44 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Certificering m.v. af mæglere og formidlere af affaldshandler over grænserne).
Miljøministeriet
2004/1 BF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk tilbud om behandling til ofre for vold i hjemmet og udøvere af vold i hjemmet.
Socialministeriet
2002/1 LF 136 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - særlige døråbnere, fastholdelse og flytning).
Socialministeriet
1997/2 LF 5 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social bistand og lov om aktiv socialpolitik. (Ændrede regler for kontanthjælp til modtagere af erstatning for tab af erhvervsevne).
Socialministeriet
2002/1 LF 50 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Udvidelse af regler om helbredstillæg).
Socialministeriet
2002/1 BF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en vejledende folkeafstemning om EU-konventets udkast til unionstraktat.
Udenrigsministeriet
2000/1 BF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af den 21. juni 1999.
Udenrigsministeriet
2001/2 BF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side.
Udenrigsministeriet
2002/1 BF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om alternative videnskabelige vurderinger i EU.
Udenrigsministeriet
2002/1 BF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget demokrati i EU's komiteer.
Udenrigsministeriet
2004/2 BF 15 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om husstandsomdeling af Den Europæiske Forfatning før afholdelse af folkeafstemning den 27. september 2005.
Udenrigsministeriet
1997/2 BF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af konvention om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion.
Udenrigsministeriet
1998/1 BF 146 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om maritim håndhævelse af handelssanktioner over for Forbundsrepublikken Jugoslavien og om et dansk maritimt bidrag til NATO's indsats på det vestlige Balkan.
Udenrigsministeriet
2002/1 BF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af starthjælpen og introduktionsydelsen til kontanthjælpsniveau.
Beskæftigelsesministeriet
1997/2 BTL 109 - Gældende
1997 BTL 109 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL PENSION (FORHØJELSE AF PENSIONSTILLÆG) NR L 109 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2005/1 BF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission for at sikre større udsyn og større viden om den globale fremtid.
Undervisningsministeriet
2001/2 BF 13 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ret til handicapkompenserende ydelser.
Socialministeriet
2003/1 BF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børns rettigheder i samfundet.
Socialministeriet
2003/1 BF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejafmærkning og andre foranstaltninger med henblik på at fremme cyklisters fremkommelighed.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 BF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af operationsområdet for det danske bidrag til den NATO-ledede multinationale styrke i Albanien.
Udenrigsministeriet
2004/1 BF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af unges ret til selvbestemmelse ved valg af partner, forhindring af tvangsægteskaber og reel hjælp til unge, der er truet af denne tvang.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1997/1 BTL 114 - Gældende
1997 BTL 114 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AUTORISATION AF ELINSTALLATØRER M.V. OG LOV OM GASINSTALLATIONER OG INSTALLATIONER I FORBINDELSE MED VANDLEDNINGER OG AFLØBSLEDNINGER (GEBYRLETTELSER) NR L 114 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sorggrupper og beredskabsplaner for børn i krise.
Socialministeriet
2003/1 BF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til børn af forældre, der er under behandling for alvorlige psykiske lidelser eller misbrug af alkohol, narkotika eller lignende.
Socialministeriet
1997/2 LF 119 - Gældende
Forslag til lov om leje.
By- og Boligministeriet
2001/2 BF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opretholdelse af Narkotikarådet.
Socialministeriet
1999/1 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af og hjælp til løsning af gældsproblemer
Folketinget
1998/1 BTL 158 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension
Folketinget
1998/1 BTB 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning til oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast
Folketinget
1998/1 BF 77 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ret til deltid for forældre.
Arbejdsministeriet
1998/1 BF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lovgivningen om arbejdsskadeforsikringen.
Socialministeriet
1999/1 BF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om retskrav på plejehjemsplads.
Socialministeriet
2001/2 BF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om automatisk udbetaling af efterlevelseshjælp samt stop for tilbagebetaling af forudbetalt pension til afdøde.
Socialministeriet
2002/1 BF 153 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en redegørelse til Folketinget om resultaterne af Det Europæiske Handicapår.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 LF 2 - Gældende
Forslag til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Socialministeriet
2003/1 LF 79 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Supplerende pensionsydelse).
Socialministeriet
1997/2 BTL 13 - Gældende
1997 BTL 13 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VALG TIL FOLKETINGET, LOV OM KOMMUNALE VALG OG LOV OM VALG AF DANSKE REPRÆSENTANTER TIL EUROPAPARLAMENTET (ÆNDRINGER VEDRØRENDE BREVSTEMMEAFGIVNING SOM FØLGE AF LOV OM SOCIAL SERVICE M.V.) NR L 13 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2000/1 BF 168 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn (sikkerhed og sundhed for børn i daginstitutioner m.v.).
Socialministeriet
2003/1 LF 178 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Ophør af social pension for efterlyste personer).
Socialministeriet
1997/2 BF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om menneskerettighedernes forrang for EU-retten.
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>