Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på side 3  fandt 39902 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 657 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 21116 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 3 om Kanaløerne og øen Man (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 330 af 24/05/1995 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1547 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1293 af 05/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi (Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v.)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 494 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1000 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 500 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 604 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling
(Etablering af alternative markedspladser og gennemførelse af direktivet om overtagelsestilbud)

Erhvervsministeriet
LOV nr 139 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)
Erhvervsministeriet
LOV nr 197 af 13/03/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1294 af 05/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 1888 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 388 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1730 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 466 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi
(Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 626 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet
LOV nr 622 af 11/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.
(Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesaktiviteter samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 41 af 22/01/2018 - Gældende
Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LOV nr 554 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
LOV nr 385 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Implementering af direktiv om ændring af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område, for så vidt angår søfarende, m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 262 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1554 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1497 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 518 af 26/05/2014 - Gældende
Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser
(Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 706 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 155 af 20/02/2013 - Gældende
Lov om indretning m.v. af visse produkter
Erhvervsministeriet
LOV nr 1714 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1309 af 06/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om markedsføring (Opdeling af fysiske og juridiske personer i forbrugerbegrebet, præcisering af bestemmelsen om aggressiv handelspraksis og tilpasning af samtykkekrav m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 317 af 21/05/1999 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 591 af 13/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet)
Skatteministeriet
LOV nr 251 af 30/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
(Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1754 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af, hvilke virksomheder der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport samt regler om adgang til skibe)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 573 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde
(Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning)

Erhvervsministeriet
LOV nr 436 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester
(NIS-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 246 af 08/05/1987 - Gældende
Lov om ændring af arbejdstilrettelæggelsen m.v. for underordnede sygehuslæger og om fornyelse og forlængelse af overenskomster for underordnede sygehuslæger m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 403 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love
(Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 539 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 177 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse
(Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1499 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven
(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1605 af 14/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
(Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 719 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ophavsret (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.)
Kulturministeriet
LOV nr 321 af 05/04/2016 - Gældende
Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Kulturministeriet
LOV nr 338 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
(Gødskningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>