Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skol  fandt 14170 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 688 af 27/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 563 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 280 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler
(Højskoleloven)

Kulturministeriet
LBK nr 814 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 478 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner
(Selvejeloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 816 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 815 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 397 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 599 af 20/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler
Undervisningsministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LBK nr 810 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 957 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 361 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner
(Revisorkrav, digital kommunikation m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 634 af 16/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 564 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 560 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1736 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)
Undervisningsministeriet
LBK nr 786 af 21/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser
(Pædagogikumloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 547 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 608 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
Undervisningsministeriet
LBK nr 787 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LOV nr 332 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om dansk retskrivning
Undervisningsministeriet
LBK nr 825 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 278 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 310 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 406 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1062 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 966 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 604 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 149 af 25/03/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomsuddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love
(Reform for daghøjskolerne, ændrede tilskudsregler for folkeoplysning, betaling for aktiverede i uddannelse, afvikling af den fri ungdomsuddannelse m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 612 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.
(EUX-loven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 98 af 18/02/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og om ophævelse af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen
(Ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold)

Undervisningsministeriet
LOV nr 590 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC))

Undervisningsministeriet
LOV nr 665 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 787 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1737 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 244 af 07/06/1967 - Gældende
Lov om samarbejdsregler i Forsvaret
Forsvarsministeriet
LBK nr 822 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 692 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
Finansministeriet
LOV nr 1373 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier
(Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 121 af 27/02/2006 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om en statsskole som forsøgscenter for 8.-10. skoleår
Undervisningsministeriet
LBK nr 32 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om musik
Kulturministeriet
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 44 af 22/03/1897 - Gældende
Lov om Opførelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek og om Oprettelse af et Provinsbibliotek i Aarhus (* 1)
Kulturministeriet
LOV nr 1746 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1038 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
(VFV-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 330 af 24/05/1995 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 316 af 05/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
(Undervisningsmiljøloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 600 af 21/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut
(EVA-loven)

Undervisningsministeriet



 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>