Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skol tegning  fandt 1218 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 10133 af 12/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg
(BL 3-5, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 474 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om produktions- og montageuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1128 af 14/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 37 af 15/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1399 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1247 af 30/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 1346 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 671 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer
(Strålingsgeneratorbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 247 af 26/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 670 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer
(Radioaktivitetsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
SKR nr 9777 af 22/06/2017 - Gældende
Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignal
Skatteministeriet
RGM nr 16045 af 19/10/1971 - Gældende
Reglement for Det kongelige danske Kunstakademis billedkunstneriske skoler
Kulturministeriet
ISP nr 2011.0311 - Gældende
Inspektion af Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
KEN nr 9465 af 14/06/2010 - Gældende
Bristede forudsætninger ej godtgjort. Som følge heraf var ophævelsen af uddannelsesaftalen uberettiget
Erhvervsministeriet
KEN nr 9122 af 22/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar
Skatteministeriet
AFG nr 9270 af 20/03/2018 - Gældende
Moms af kurser i kunst
Skatteministeriet
AFG nr 19200 af 09/06/1999 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9712 af 29/07/2005 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 191 af 18. marts 2005 om uddannelse til fører af trækkraftenheder inden for jernbanedrift (lokomotivfører)
(Vejledning til bekendtgørelse om lokomotivføreruddannelsen)

Undervisningsministeriet
1985/1 BSF 114 - Gældende
1985 BSF 114 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORSIKRINGSDÆKNING FOR EFG-ELEVER
Folketinget
AFG nr 3692 af 18/09/1989 - Gældende
Dimittendoptagelse Tidspunkt for uddannelsens afslutning
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9870 af 25/09/2018 - Gældende
Moms - Undervisning - kursus i mindfulness
Skatteministeriet
BST nr 25005 af 28/02/1989 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.204-3 om behandling af rationaliseringsforslag. (6. udgave, revideret.).
Forsvarsministeriet
BST nr 25240 af 31/10/1992 - Gældende
Bestemmelser for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier
Forsvarsministeriet
KEN nr 10275 af 24/02/2004 - Gældende
Sag nr. 35.2003
Erhvervsministeriet
KEN nr 4026 af 17/06/1988 - Gældende
Tvist om i hvilket omfang tilsynet ved opførelsen af et skolebyggeri var ansvarlig for fejl og mangler ved det af tømrerentreprenørerne udførte arbejde. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9313 af 26/03/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-455
Justitsministeriet
KEN nr 11753 af 15/09/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
FOU nr 2016.16 - Gældende
2016-16. Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole
Folketinget
SKR nr 9121 af 25/03/2008 - Gældende
Skrivelse om Moms – skærpelse af praksis – uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne – mulighed for genoptagelse
Skatteministeriet
VEJ nr 10572 af 27/02/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler
Kulturministeriet
KEN nr 10066 af 02/10/2008 - Gældende
Lov om røgfri miljøer. Serveringsareal i et værtshus
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20004 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT C - MOMSPLIGTIG VIRKSOMHED OG REGISTRERING
Skatteministeriet
AFG nr 9670 af 26/06/2018 - Gældende
Momsfritagelse for undervisning i trampolincenter
Skatteministeriet
AFG nr 9562 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfritagelse af klaverundervisning
Skatteministeriet
KEN nr 10204 af 28/05/2002 - Gældende
06-2002
Erhvervsministeriet
FOU nr 2007.459 - Gældende
Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution. Myndighedsinhabilitet
Folketinget
KEN nr 10096 af 02/10/2008 - Gældende
Lov om røgfri miljøer. Serveringsareal i et værtshus
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2006.254 - Gældende
Skuespilleruddannelsen. Krav om forhåndsgodkendelse af optræden der ikke er en del af undervisningen
Folketinget
CIR1H nr 9500 af 13/06/2019 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for tekniske funktionærer
Finansministeriet
AFG nr 9283 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfritagelse af stemmetræning
Skatteministeriet
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9499 af 23/09/2003 - Gældende
Cirkulære om antagelse, aflønning, rådighedstjeneste mv. af officerer af reserven
Forsvarsministeriet
KEN nr 12427 af 29/08/2001 - Gældende
Hobbyvirksomhed. Kunstner
Skatteministeriet
2003/1 BSF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børns rettigheder i samfundet
Folketinget
FOU nr 1994.242 - Gældende
Skattefradrag for musiklærers øve- og musiklokale i eget hjem.
Folketinget
FOU nr 2007.238 - Gældende
Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler
Folketinget
KEN nr 9657 af 22/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1080
Justitsministeriet
STV nr 20008 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT G - MOMSFRITAGELSER OG -GODTGØRELSER
Skatteministeriet
1987/1 LSF 199 - Gældende
1987 LSF 199 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKESKOLEN (FREDSOPLYSNING OG INTERNATIONAL FORSTÅELSE SOM OBLIGATORISK EMNE)
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>