Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skoven  fandt 4326 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 315 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skove
(Skovloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 638 af 16/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
(Lensafløsningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 321 af 10/06/1976 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17175 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 384 af 25/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
DSK nr 17170 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 958 af 10/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LOV nr 720 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1069 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild
Erhvervsministeriet
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 91 af 16/03/1962 - Gældende
Lov om anlæg af en ny broforbindelse over Lille-Bælt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
PLA nr 11100 af 03/09/1823 - Gældende
Pl. ang. Forandring og nærmere Bestemmelse af Fr. 19 Dec. 1693. 7 §.
Justitsministeriet
LOV nr 269 af 04/06/1970 - Gældende
Lov om projektering af en ny fast forbindelse over Storstrømmen med tilsluttende motorvejsanlæg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 332 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)
Skatteministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 384 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 57 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 571 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Ændring af klagenævn og klagebestemmelser i en række love på miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 17155 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 179 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 246 af 23/03/2010 - Gældende
Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 17145 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 238 af 07/06/1968 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 237 af 14/06/1965 - Gældende
Lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 153 af 08/06/1912 - Gældende
Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.*)
Erhvervsministeriet
LOV nr 329 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)
Justitsministeriet
FOR nr 11100 af 27/07/1832 - Gældende
Fr. for Danmark, ang. visse Lettelser med Hensyn til Benyttelsen af Auctionsvæsenet.
Justitsministeriet
LOV nr 261 af 04/06/1970 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (* 1) (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 328 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier)
Forsvarsministeriet
LOV nr 91 af 29/03/1972 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 498 af 23/12/1970 - Gældende
Lov om udlevering til andet nordisk land i anledning af visse beslutninger om forsorg eller behandling.
Justitsministeriet
LOV nr 43 af 23/01/2018 - Gældende
Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1104 af 22/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat
(Kommunal ejendomsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 324 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 71 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Bemyndigelse for Regjeringen til at meddele koncession paa forskjellige jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 466 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne
Justitsministeriet
LOV nr 694 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet
LBK nr 265 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
(Jagt- og vildtforvaltningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 331 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)
Skatteministeriet
LOV nr 1219 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove, lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld og lov om kommunal indkomstskat (Ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten m.v.)
Skatteministeriet
FOR nr 11100 af 22/11/1837 - Gældende
Fr. indeholdende nærmere Bestemmelser ang. den Selveierbønder ved Fr. 13 Mai 1769 hiemlede Testationsfrihed.
Justitsministeriet
DSK nr 11002 af 12/06/1991 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
Justitsministeriet
LBK nr 244 af 10/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Batteriafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 432 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
(Opløsningsmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 119 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1669 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)
Undervisningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>