Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på social selling  fandt 13 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2008/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om finansiel stabilitet
Folketinget
2010/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, ophævelse af stemmeretsbegrænsninger, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirhandler, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 9400 af 23/05/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love
(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
AFG nr 9135 af 27/02/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins
Skatteministeriet
AFG nr 9243 af 20/03/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved handel med bitcoins og ether
Skatteministeriet
2016/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.)
Erhvervsministeriet
2017/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
2003/1 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Transport af våben mv. mellem tredjelande)

Justitsministeriet
2012/1 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
2015/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))
Erhvervs- og Vækstministeriet
2010/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v.
Økonomi- og Erhvervsministeriet