Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1490 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 168 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Skatteministeriet
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 968 af 04/12/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet
LOV nr 21106 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32 (Commonwealth-produkter der nyder godt af den aftalemæssige præferencemargin i Det forenede Kongerige) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 171 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) og om gennemførelse af protokol om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet (CIS-konventionen)
Skatteministeriet
LOV nr 406 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 464 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
Forsvarsministeriet
LOV nr 949 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
Skatteministeriet
LOV nr 402 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering
Skatteministeriet
LOV nr 973 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmark og De Forenede Mexicanske Stater
Skatteministeriet
LOV nr 1114 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Promillegrænse og ændring vedrørende Eurocontrolkonvention)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 9995 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 2 Torremolinos Protokollen 1993, Resolutioner fra konferencen, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1259 af 16/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav
Erhvervsministeriet
BEK nr 153 af 26/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 688 af 29/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) (Udvidelse med Finland, Sverige og Østrig)
Skatteministeriet
BEK nr 616 af 18/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om den erhvervssproglige diplomuddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 225 af 28/03/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af aftale af 14. juli 2000 mellem Kongeriget Danmark og Den Bolivarianske Republik Venezuela om overførelse af domfældte
Justitsministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 9833 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXV, forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9599 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXV Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9825 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 598 af 29/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning for atomskader (nukleare skader)
Justitsministeriet
BEK nr 9595 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 752 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 492 af 17/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9806 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XI-1, særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9421 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 364 af 17/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
(Adgangskursus)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 10146 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelse B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, regler om kontrol med forurening med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9830 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, kontrol med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 969 af 16/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1466 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
(Artsfredningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9996 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Bilag 3 Torremolinos Protokollen 1993, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10155 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1188 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 167 af 20/05/1932 - Gældende
Bekendtgørelse om Fremgangsmaaden ved Fremsættelse af Anmodninger i Henhold til den i Haag den 17. Juli 1905 afsluttede Civilproceskonvention.
Justitsministeriet
BEK nr 10151 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9832 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIV, forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10143 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>