Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1479 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
2002/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet
1989/1 BTL 140 - Gældende
1989 BTL 140 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN OG OM STUDIEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING FOR VOKSNE M.V. NR L 140 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2013/1 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen om rettigheder for personer med handicap
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2009/1 BSF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Konvention om centraliseret toldbehandling for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU’s budget
Skatteministeriet
BKI nr 91 af 13/10/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.
Udenrigsministeriet
BKI nr 48 af 01/10/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks tiltrædelse af protokol af 23. juni 1953 til begrænsning og regulering af dyrkningen af opiumsvalmuen, samt af produktionen og anvendelsen af og den internationale handel og engroshandel med opium. (* 3)
Udenrigsministeriet
BKI nr 96 af 08/10/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 2. november 1973 med tilhørende protokol af 17. februar 1978 om forebyggelse af forurening fra skibe (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 18 af 21/07/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol
Udenrigsministeriet
BKI nr 83 af 11/12/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser samt de dertil knyttede to fakultative protokoller af samme dato om erhvervelse af statsborgerret og om tvungen bilæggelse af tvistigheder. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 83 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
(Bern-konventionen)

Udenrigsministeriet
BKI nr 41 af 06/07/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 29. april 1998 med Tyskland om status for styrker under midlertidige ophold i Tyskland
Udenrigsministeriet
2004/2 BTB 89 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Folketinget
BKI nr 10 af 06/02/1978 - Gældende
Bekendtgørelse af konventionen af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed
Udenrigsministeriet
BKI nr 5 af 07/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 27. oktober 1994 om Varemærkeret
Udenrigsministeriet
2002/1 LSF 105 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
(Ændringer som følge af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv)

Undervisningsministeriet
BKI nr 105 af 27/11/1970 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 9. april 1965 om lettelse af international samfærdsel ad søvejen (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 25/08/1958 - Gældende
Bekendtgørelse af international overenskomst af 25. september 1956 om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Island. (* 5)
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs (Implementering af dele af Hong Kong-konventionen)
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 50 af 31/08/1962 - Gældende
Bekendtgørelse om luftfartsoverenskomst mellem Danmark og Peru.
Udenrigsministeriet
FOU nr 2009.0801 - Gældende
2009 8-1. Afskedigelse fra Danmarks Radio på grund af alder
Folketinget
1994/1 BR 2 - Gældende
1994 BR 2 BERETNING OVER MINDRETALSPROBLEMATIKKEN NR 2 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 BSF 65 - Gældende
1991 BSF 65 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEDRE INTEGRATION OG SIKRING AF UDLÆNDINGES RETSSTILLING I DANMARK
Folketinget
2008/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
BKI nr 4 af 12/01/1983 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 23. juni 1969 om ensartede skibsmåleregler (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 15/02/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 20. september 2002 mellem Danmark og Chile til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
1999/1 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EU-voldgiftskonventionen) og om gennemførelse af protokol om præjudiciel fortolkning ved de Europæiske Fællesskabers Domstol af konve
Skatteministeriet
1994/1 LSF 150 - Gældende
1994 LSF 150 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNALE VALG(* 1) (ÆNDRINGER VEDRØRENDE UDLÆNDINGES VALGRET OG VALGBARHED)
Folketinget
1994/1 LSF 160 - Gældende
1994 LSF 160 FORSLAG TIL LOV OM EN INDSKYDERGARANTIFOND (* 1)
Folketinget
1986/1 BSF 153 - Gældende
1986 BSF 153 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ANERKENDELSE AF, AT BRUGEN AF ATOMVÅBEN ER FOLKEDRAB
Folketinget
BKI nr 21 af 18/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 13. april 2000 med Mexico vedrørende fremme og beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet
BKI nr 99 af 09/09/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 29. november 1969 om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 10 af 01/02/1985 - Gældende
Bekendtgørelse af den internationale konvention af 7. juli 1978 om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 88 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af Den Internationale Konvention af 28. april 1989 om Bjærgning Den 28. april 1989 undertegnedes i London Den Internationale Konvention om Bjærgning. Konventionen har følgende ordlyd:
Udenrigsministeriet
BKI nr 3 af 26/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 10. juli 2014 med IPCC om IPCC’s fremtidige arbejde, det 40. plenarmøde og tilknyttede møder i København
Udenrigsministeriet
BKI nr 41 af 31/08/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Washington den 11. oktober 1947 afsluttede konvention om Den meteorologiske Verdensorganisation. (* 1)
Udenrigsministeriet
1999/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 6. oktober 1999 til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder
Udenrigsministeriet
KEN nr 9420 af 29/01/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20070 af 01/01/1987 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1987 AFSNIT DO 2 - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
BKI nr 42 af 10/08/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af en international overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, undertegnet i Paris den 25. februar 1954. (* 1)
Udenrigsministeriet
2001/2 BSF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Udenrigsministeriet
BKI nr 36 af 07/04/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale hvedeoverenskomst af 1986 og de dertil knyttede konventioner om hvedehandel og fødevarehjælp
Udenrigsministeriet
BKI nr 37 af 09/10/1963 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 1. juli 1959 vedrørende Den internationale Atomenergi-Organisations rettigheder og immuniteter.
Udenrigsministeriet
BKI nr 115 af 11/11/1982 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 18. december 1981 med Uruguay
Udenrigsministeriet
BKI nr 80 af 02/09/1970 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 4. februar 1970 med Mexico. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 66 af 27/06/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 29. november 1969 om indgriben på det åbne hav i tilfælde af olieforureningsulykker. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 147 af 30/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 8. marts 1995 med Chile om social sikring
Udenrigsministeriet
2007/2 LSV 85 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
Folketinget
AFG nr 9571 af 30/04/2019 - Gældende
Moms på betalingshåndtering af offentlige myndigheders parkeringspladser
Skatteministeriet
2013/1 LSF 150 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
2003/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Udenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>