Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1483 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BKI nr 11 af 29/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af FN-protokol af 15. november 2000 om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet
Udenrigsministeriet
1999/1 LSV 72 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
Folketinget
BKI nr 34 af 04/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af Overenskomst af 3. december 1998 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Republikken Venezuelas Regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter
Skatteministeriet
BKI nr 6 af 16/01/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (* 1)
(Børnekonventionen FN)

Udenrigsministeriet
BKI nr 27 af 09/03/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af Traktat af 19. november 1990 om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa
Udenrigsministeriet
BKI nr 112 af 19/11/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af Bernerkonventionen af 9. september 1886 til værn for litterære og kunstneriske værker som revideret, senest i Paris den 24. juli 1971 (* 18) (Paris-akten).
Udenrigsministeriet
BKI nr 70 af 16/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse af IAEA-konvention af 26. oktober 1979 om fysisk beskyttelse af nukleare materialer (* 1)(* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 99 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 16. juni 1988 med Argentina
Udenrigsministeriet
KEN nr 4055 af 18/11/1988 - Gældende
Tvist om der for en underentreprise var aftalt fast pris eller om afregning skulle ske efter opmåling i henhold til priserne i en tilbudsliste. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOU nr 1980.638 - Gældende
Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav
Folketinget
1989/1 LSF 75 - Gældende
1989 LSF 75 FORSLAG TIL LOV OM GYMNASIET M.V.
Folketinget
BKI nr 8 af 25/01/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 45 af 25/08/1958 - Gældende
Bekendtgørelse af international overenskomst af 25. september 1956 om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland og på Færøerne. (* 3)
Udenrigsministeriet
BKI nr 54 af 10/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af Protokol af 1. december 1981 om Den internationale mobile Satellit-organisations* (INMARSATs) privilegier og immuniteter
Udenrigsministeriet
BKI nr 117 af 07/12/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål.(* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 21/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap
Udenrigsministeriet
1989/1 LSF 140 - Gældende
1989 LSF 140 FORSLAG TIL LOV OM KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN OG OM STUDIEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING FOR VOKSNE M.V.
Folketinget
BKI nr 1 af 19/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst mellem Kongeriget Danmark og De Forenede Mexicanske Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
BKI nr 120 af 03/11/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af Overenskomst af 12. december 1995 mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
BKI nr 36 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af Protokol af 19. maj 1978 om den internationale Telekommunikationssatellit-organisations privilegier og immuniteter (INTELSAT)
Udenrigsministeriet
BKI nr 114 af 12/12/1983 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 10. oktober 1980 om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen af visse konventionelle våben, som må anses for at være unødigt skadevoldende eller for at ramme i flæng (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 87 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 27. november 1992 om ændring af den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969
Udenrigsministeriet
2006/1 BSF 56 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov
Folketinget
AFG nr 9835 af 21/06/2016 - Gældende
Ikke selvstændig erhvervsdrivende ved aktivitet med at drive en blog
Skatteministeriet
2017/1 LSF 85 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering)
Undervisningsministeriet
2003/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret
Folketinget
VEJ nr 9338 af 18/05/2018 - Gældende
Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9855 af 12/10/2018 - Gældende
Vejledning om Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven - 2018
Erhvervsministeriet
BKI nr 2 af 26/01/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
Udenrigsministeriet
KEN nr 9808 af 08/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab – fri etableringsret – bindende svar (SKM2009.542.SR)
Skatteministeriet
BKI nr 83 af 09/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 82 af 09/08/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af den til Wienerkonventionen af 22. marts 1985 om beskyttelse af ozonlaget knyttede Montrealprotokol af 16. september 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (* 1)
Udenrigsministeriet
STV nr 20013 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
BKI nr 51 af 30/05/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af statutterne for De forenede Nationers levnedsmiddel- og landbrugsorganisation (FAO)
Udenrigsministeriet
2009/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af konventionen om klyngeammunition undertegnet den 4. december 2008 i Oslo
Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne godkender efterfølgende gengivne konvention om klyngeammunition

Udenrigsministeriet
VEJ nr 12416 af 05/12/2001 - Gældende
VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG OVERFØRSEL AF RETSFORFØLGNING
(Retshjælpsvejledning)

Justitsministeriet
BKI nr 21 af 05/03/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 16. november 1972 om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 4 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 8. december 2005 til Genève-konventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke
Udenrigsministeriet
KEN nr 10059 af 22/04/1991 - Gældende
Patent nægtet, da ansøgningen ikke ansås for at indeholde noget opfinderisk ejendommeligt
Erhvervsministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1985 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1985 AFSNIT DO - DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
BKI nr 103 af 17/10/1991 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed (* 1)
Udenrigsministeriet
STV nr 20088 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
BKI nr 53 af 27/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af CSCE-konventionen af 15. december 1992 om mægling og voldgift
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 85 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atom Energi Agenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
Forsvarsministeriet
2007/2 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
(Forenkling af almen studieforberedelse samt styrkelse af fremmedsprog, matematik og naturvidenskab)

Undervisningsministeriet
BKI nr 96 af 12/10/1970 - Gældende
Bekendtgørelse af den i 1967 reviderede Bernerkonvention til værn for litterære og kunstneriske værker af 9. september 1886 (* 1) (Stockholm-akten)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9237 af 03/02/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 13 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 14. oktober 2005 til protokollen af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinentalsoklen
Udenrigsministeriet
BKI nr 27 af 05/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 29. juni 2011 mellem Danmark og Costa Rica om udveksling af oplysninger i skattesager
Skatteministeriet
STV nr 20050 af 01/01/1994 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1994 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>