Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1483 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 22 af 30/05/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 4. marts 1953 i Montevideo afsluttet handels- og skibsfartstraktat mellem Danmark og Uruguay.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9917 af 18/08/1994 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 29/1994
Justitsministeriet
BKI nr 45 af 30/09/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af den i New York den 26. oktober 1953 af De forenede Nationers generalforsamling godkendte protokol om ændring af konventionen af 25. september 1926 angående slaveri (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10078 af 24/10/2008 - Gældende
Beskæftigelseskrav, ikke almindelige løn- og arbejdsvilkår, lav løn, timeløn på 60,81 kr.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9376 af 06/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. efteropkrævning af moms og energiafgifter hos tidligere produktionsselskab.
Skatteministeriet
KEN nr 9784 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 LSV 58 - Gældende
Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser
Folketinget
BKI nr 31 af 15/11/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 4. juni 1997 med Argentina om fælles foranstaltninger mod ulovlig efterspørgsel efter, fremstilling og brug af samt handel med narkotika og psykotrope stoffer
Udenrigsministeriet
KEN nr 10050 af 29/03/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på en tætningsbælg, især til en køleskabsdør.
Erhvervsministeriet
BKI nr 17 af 09/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af anden valgfri protokol af 15. december 1989 til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf
Udenrigsministeriet
2010/1 LSF 122 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
(Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.)

Skatteministeriet
1998/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afbrydelse af forældelse ved domfældtes unddragelse af straffuldbyrdelsen
Folketinget
MED nr 12016 af 23/01/1998 - Gældende
Meddelelse om legalisering af attester til brug i udlandet (* 1)
Kirkeministeriet
KEN nr 10322 af 20/04/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - etnisk oprindelse - national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 53 af 14/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 29. april 1958 vedrørende tvungen bilæggelse af tvister angående fortolkningen eller anvendelsen af konventionerne af 29. april 1958 om retsordenen på havet.
Udenrigsministeriet
BKI nr 21 af 12/02/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 31. januar 1967 vedrørende flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
2008/1 BTL 125 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Folketinget
BKI nr 81 af 08/08/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere
Udenrigsministeriet
AFG nr 9374 af 14/06/2005 - Gældende
Skattefri spaltning forretningsmæssig begrundelse
Skatteministeriet
BKI nr 56 af 18/09/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i New York den 20. oktober 1947 af De Forenede Nationers Plenarforsamling godkendte protokol om ændring af den i Geneve den 30. september 1921 afsluttede konvention til bekæmpelse af handel med kvinder og børn og om ændring af den i Geneve den 11. oktober 1933 afsluttede konvention til bekæmpelse af handel med voksne kvinder (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9347 af 27/03/2013 - Gældende
SPS - ungdomsuddannelse - støttetimer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 75 af 10/07/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 5. maj 1965 med Spanien.
Udenrigsministeriet
1988/1 BSF 71 - Gældende
1988 BSF 71 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM BESKYTTELSE AF HAVMILJØET
Folketinget
2001/2 BTL 61 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
Folketinget
VEJ nr 13029 af 01/01/1988 - Gældende
Eksportørvejledning for kød kapitel 6 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 11299 af 04/05/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om traktat mellem Danmark og Spanien om fuldbyrdelse af straffedomme.
Justitsministeriet
CIS nr 11499 af 27/11/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om formalia i forbindelse med retsanmodninger til Spanien.
Justitsministeriet
BKI nr 40 af 19/06/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om protokol af 30. september 1977 angående teksten til konventionen af 7. december 1944 om international civil luftfart.
Udenrigsministeriet
BKI nr 85 af 08/09/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 6 af 28/03/1936 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den i Athen den 25. Juli 1934 afsluttede internationale Konvention om gensidig Beskyttelse mod Dengue-Feberen. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 167 af 15/05/1925 - Gældende
Protokol vedrørende Voldgiftsklausuler i Handelskontrakter. Geneve, 24. September 1923. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 72 af 15/08/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum (* 1)
Udenrigsministeriet
AFG nr 9949 af 24/09/2019 - Gældende
EU, Fast driftssted, OECD
Skatteministeriet
CIR nr 13020 af 27/03/1968 - Gældende
Cirkulære om kødkonserves - Spanien
Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 BSF 15 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om husstandsomdeling af Den Europæiske Forfatning før afholdelse af folkeafstemning den 27. september 2005
Folketinget
KEN nr 9785 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9787 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 116 af 29/09/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 17. december 1971 om civilretligt ansvar ved søtransport af nukleart materiale. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9864 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01142
Justitsministeriet
2004/2 BF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer på baggrund af besættelsestiden 1940-45.
Statsministeriet
STV nr 20037 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
2009/1 BF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien.
Skatteministeriet
1995/1 BSF 15 - Gældende
1995 BSF 15 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF VETORETTEN OG DE SMÅ LANDES INDFLYDELSE
Folketinget
KEN nr 9232 af 16/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00642
Justitsministeriet
BKI nr 20 af 09/06/1951 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i New York den 3. december 1948 af De Forenede Nationers plenarforsamling godkendte protokol om ændring af den i Paris den 18. maj 1904 afsluttede internationale overenskomst om en ordning til undertrykkelse af den såkaldte hvide slavehandel og om ændring af den i Paris den 4. maj 1910 afsluttende internationale konvention til bekæmpelse af den hvide slavehandel. (* 2) (* 3)
Udenrigsministeriet
KEN nr 12695 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over vurderingen af hjemtransport fra udlandet af en patient med hoftebrud
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 4 af 24/01/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. november 1948 vedtagne protokol, hvorved narkotiske midler, der falder udenfor konventionen af 13. juli 1931 angående begrænsning i fabrikationen og regulering af fordelingen af narkotiske midler som ændret ved protokol underskrevet i Lake Success den 11. december 1946, bringes under international kontrol. (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 9 af 12/02/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af international overenskomst af 10. juli 1967 om fremgangsmåden ved fastsættelse af takster for regelmæssig lufttrafik. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9572 af 18/06/2003 - Gældende
Beskæftigelseskrav, selvstændig, efterløn, Spanien, massage, zoneterapi
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 54 af 20/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om Nederlandenes og Spaniens tiltrædelse af Den europæiske Socialpagt af 18. oktober 1961
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>