Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1479 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2004/2 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer på baggrund af besættelsestiden 1940-1945
Folketinget
BKI nr 54 af 20/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om Nederlandenes og Spaniens tiltrædelse af Den europæiske Socialpagt af 18. oktober 1961
Udenrigsministeriet
BKI nr 6 af 07/02/1963 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale med Argentina om militærtjeneste.
Udenrigsministeriet
FOU nr 1982.156 - Gældende
Udvisning af thailandsk statsborger efter straf
Folketinget
KEN nr 9786 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - retlig interesse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 5 af 17/01/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 13. maj 1970 til ændring af overenskomsten af 25. februar 1954 vedrørende skibsstationer i Nordatlanten.
Udenrigsministeriet
BKI nr 40 af 20/03/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i statutterne for De forenede Nationers levnedsmiddel- og landbrugsorganisation (FAO)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9730 af 09/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 93 af 22/08/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af tillægsprotokollen af 17. marts 1978 til den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager
Udenrigsministeriet
BKI nr 27 af 10/03/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af multilateral overenskomst af 30. april 1956 om kommercielle rettigheder for ikke-planmæssig lufttrafik i Europa.
Udenrigsministeriet
UDT nr 10818 af 17/11/2006 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9625 af 17/11/2006 - Gældende
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings afgørelse om alderbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 50 af 07/05/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationer konvention af 7. november 1962 om samtykke til ægteskab, mindstealder for ægteskab og registrering af ægteskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
2004/1 BSF 86 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af momsrefusionsordningen for dronningen og medlemmerne af det kongelige hus
Folketinget
KEN nr 10493 af 08/12/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 8. december 2014 – Administrativ udvisning – Ulovligt arbejde
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 97 af 20/10/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. oktober 1971 om beskyttelse for fremstillere af fonogrammer mod ulovlig kopiering af deres fonogrammer. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 36 af 17/05/1967 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægskonvention af 18. september 1961 til Warszawa-konventionen, angående indførelse af visse ensartede regler om international luftfartsbefordring, der udføres af en anden person end den kontraherende befordrer.
Udenrigsministeriet
2009/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien
Folketinget
BKI nr 56 af 07/05/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af UNESCO-konvention af 3. december 1958 angående mellemstatlig udveksling af officielle publikationer og statstryksager. (* 2) (* 3)
Udenrigsministeriet
BKI nr 57 af 20/05/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af UNESCO-konventionen af 5. december 1958 angående international udveksling af publikationer. (* 2)
Udenrigsministeriet
2004/1 LSF 65 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sømandsloven og lov om skibes besætning
(Justering af reglerne om tidsbegrænset ansættelse for søfarende samt tilpasning af nationalitetskrav til førere af handelsskibe og fiskeskibe)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
BKI nr 9 af 27/04/1939 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Rom den 29. Maj 1933 afsluttede Konvention angaaende Indførsel af visse Regler om Arrest i Luftfartøjer. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
1986/1 BSF 16 - Gældende
1986 BSF 16 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM LØSNING AF VESTSAHARAKONFLIKTEN
Folketinget
KEN nr 9659 af 19/11/2002 - Gældende
Sambeskatning af selskaber datterselskaber i Tyskland og USA kapitalforhøjelse uden aktieemission
Skatteministeriet
AFG nr 18498 af 21/06/1988 - Gældende
Dobbeltbeskatning indkomst (* 1)
Skatteministeriet
BKI nr 122 af 31/10/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den internationale konvention af 28. juli 1951 og til den dertil hørende protokol af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling
Udenrigsministeriet
KEN nr 9016 af 20/01/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-0777
Justitsministeriet
MED nr 13336 af 27/06/1988 - Gældende
Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne Vedrørende gebyrer i sæsonen 1988/89
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10774 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-2-05 om supplerende pensionsydelse - indtægter - pension fra Danmark og flere EU - lande - ægtefælles pension omfattet af fradragsreglen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 92 af 14/10/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973 om forebyggelse af og Straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede Personer herunder diplomatiske repræsentanter (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 78 af 06/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 10. april 1972 om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse. (* 2)
Udenrigsministeriet
2003/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Folketinget
KEN nr 9232 af 03/02/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 SF. L 12 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2003) - L 12
Økonomi- og Erhvervsministeriet
1995/1 BSF 17 - Gældende
1995 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK NEJ TIL EUROPOL OG SCHENGENAFTALEN
Folketinget
BKI nr 77 af 03/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 11 februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund. (* 2)
Udenrigsministeriet
1985/1 BSF 33 - Gældende
1985 BSF 33 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REFORM AF GYMNASIET
Folketinget
BKI nr 82 af 09/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 23. februar 1983 med Venezuela om økonomisk og industrielt samarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 05/04/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den mellem Danmark og Mexico den 12. juli 1954 afsluttede overenskomst om gensidig beskyttelse af forfatteres, komponisters og kunstneres værker.
Udenrigsministeriet
2015/1 BSF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om EU’s støtte til tyrekalveopdræt
Folketinget
BKI nr 56 af 13/05/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 5. december 1980 om økonomisk samarbejde med Mexico
Udenrigsministeriet
BKI nr 30 af 13/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Udenrigsministeriet
2009/1 BR 1 - Gældende
Beretning om informering af Europaudvalget i forbindelse med kapitalkravsdirektivet
Folketinget
2000/1 TBL 223 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Folketinget
BKI nr 34 af 24/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område
Udenrigsministeriet
BKI nr 30 af 28/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter
(Børnekonventionen FN)

Udenrigsministeriet
BKI nr 11 af 14/03/1958 - Gældende
Bekendtgørelse om handels- og betalingsaftale af 25. november 1957 med Argentina. (* 1)
Udenrigsministeriet
1990/2 BTL 98 - Gældende
1990 BTL 98 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN NR L 98 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
BKI nr 67 af 26/11/1958 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af tillægskonvention af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri, slavehandel, samt ordninger og sædvaner, der må sidestilles med slaveri, (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
2006/1 BTB 108 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om frihed til forskellige eksamensformer, herunder gruppeprøver, i uddannelsessystemet samt udvikling af eksamensformer
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>