Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1483 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 16 af 05/07/1963 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention om Den kontinentale Sokkel. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 97 af 13/12/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af verdenskonventionen om ophavsret som revideret i Paris den 24. juli 1971(* 1)
Udenrigsministeriet
2002/1 BSF 13 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af åbenhed i den fælles beslutningsprocedure mellem Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet
Folketinget
KEN nr 10621 af 11/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom
Skatteministeriet
KEN nr 18553 af 04/08/1988 - Gældende
Skattepligt - personer - F 54 erklæring. (* 1)
Skatteministeriet
BKI nr 55 af 14/08/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 22. april 1982 med Colombia om økonomisk, industrielt og teknologisk samarbejde
Udenrigsministeriet
1995/1 LSF 187 - Gældende
1995 LSF 187 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OPHÆVELSE AF DOBBELTBESKATNING I FORBINDELSE MED REGULERING AF FORBUNDNE FORETAGENDERS OVERSKUD (EF-VOLDGIFTSKONVENTIONEN) (UDVIDELSE MED FINLAND, SVERIGE OG ØSTRIG)
Folketinget
2007/2 BTL 13 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Folketinget
KEN nr 9788 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9789 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9790 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9783 af 13/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11498 af 19/06/1996 - Gældende
Realisationsprincip
Skatteministeriet
BKI nr 40 af 07/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 26. oktober 1961 om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender
Udenrigsministeriet
1986/1 LSF 183 - Gældende
1986 LSF 183 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM GYMNASIESKOLER OG STUDENTERKURSUS (ÆNDRING AF GYMNASIETS STRUKTUR)
Folketinget
BKI nr 30 af 14/05/1987 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 22/04/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 30. december 1964 med Peru angående teknisk og videnskabeligt samarbejde.
Udenrigsministeriet
BKI nr 53 af 11/05/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af akt af 25. marts 1993 om ændring af protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at bemyndige Styrelsesrådet til at oprette en Europæisk Investeringsfond
Udenrigsministeriet
1996/1 BTL 215 - Gældende
1996 BTL 215 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDLEVERING AF LOVOVERTRÆDERE (GENNEMFØRELSE AF EU-UDLEVERINGSKONVENTIONEN) NR L 215 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 59 af 24/08/1987 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 3. februar 1982 med Costa Rica om økonomisk og industrielt samarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 61 af 01/07/1983 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 28. maj 1982 med Mexico om videnskabeligt og teknisk samarbejde
Udenrigsministeriet
CIS nr 106 af 22/12/2010 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om tolkning
Justitsministeriet
BKI nr 40 af 23/08/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 24. november 1955 i Bogota stedfunden noteveksling vedrørende en vareudvekslings- og betalingsoverenskomst mellem kongeriget Danmark og republikken Columbia.
Udenrigsministeriet
BKI nr 69 af 24/06/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af Danmarks tiltrædelse af traktat af 1. december 1959 om Antarktis. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 103 af 18/12/1967 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 27. januar 1967 om det ydre rum (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 17 af 10/03/1966 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 30. juni 1965 med Chile angående videnskabeligt og teknisk samarbejde.
Udenrigsministeriet
BKI nr 49 af 24/08/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 103 af 25/10/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed. (* 2)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 10 af 02/02/2005 - Gældende
Vejledning om udstedelse af eksportcertifikater for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9984 af 04/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 9 af 22/11/1945 - Gældende
Bekendtgørelse af midlertidige Aftaler afsluttede af Regeringerne repræsenterede paa de Forenede Nationers Konference vedrørende mellemfolkelig Organisation.
Udenrigsministeriet
BKI nr 32 af 15/06/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af de paa den internationale Sundhedskonference i New York i Sommeren 1946 vedtagne Statutter for Verdens-Sundhedsorganisationen og den paa samme Konference indgaaede Aftale angaaende Oprettelse af en Interimskommission for Verdens-Sundhedsorganisationen. (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 24/01/1978 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 29. oktober 1977 med Cuba om udvikling af økonomisk og industrielt samarbejde.
Udenrigsministeriet
BKI nr 2 af 11/01/1960 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale med Chile om militærtjeneste.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11483 af 24/08/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 24. august 2015 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Ej bestået danskprøve på A1-niveau indenfor en fastsat frist
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BST nr 25020 af 28/02/1979 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.403-1 om bestemmelser for indsatsreserve til rådighed for Dansk Røde Kors.
Forsvarsministeriet
BKI nr 23 af 25/02/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 84 af 03/07/1979 - Gældende
Bekendtgørelse af kulturoverenskomst af 18. august 1978 med Spanien (Kulturaftalen med Spanien)
Udenrigsministeriet
BKI nr 107 af 11/11/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser samt de dertil knyttede to fakultative protokoller af samme dato om erhvervelse af statsborgerret og om tvungen bilæggelse af tvistigheder
Udenrigsministeriet
BKI nr 77 af 11/10/1966 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 26. oktober 1961 om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 24/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægskonvention af 31. januar 1963 til konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 277 af 10/11/1931 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 21. juni 1929 i London afsluttet Handels- og Skibsfartstraktat mellem, Danmark og Columbia med dertil hørende Slutprotokol. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9489 af 19/03/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om uddannelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 68 af 02/06/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 15. december 1960 mod forskelsbehandling inden for undervisningen samt protokol af 18. december 1962 om bilæggelse af stridigheder i forbindelse med konventionens håndhævelse. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9488 af 23/05/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-486
Justitsministeriet
BKI nr 100 af 27/11/1987 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention imod gidseltagning af 17. december 1979 (* 1) (Gidselkonventionen)
Udenrigsministeriet
FOU nr 1985.177 - Gældende
Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år
Folketinget
UDT nr 10013 af 01/03/1978 - Gældende
Ydelse af tilgift. Gratis. Ydelse af ganske samme art. (* 1)
Erhvervsministeriet
BKI nr 6 af 07/03/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers konvention om kvinders politiske rettigheder af 31. marts 1953 (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 78 af 08/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>