Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 107 af 14/11/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 14. september 1963 angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået ombord i luftfartøjer. (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 78 af 16/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 16. februar 1993 med Argentina om arbejdstilladelser til pårørende til diplomater m.v.
Udenrigsministeriet
CIR nr 226 af 30/11/1996 - Gældende
Udenlandske studerende
Skatteministeriet
2002/1 LSV 13 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Folketinget
2010/1 BTL 122 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
(Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.)

Folketinget
BKI nr 22 af 14/06/1951 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 4. marts 1948 i byen Guatemala afsluttet handels- og skibsfartstraktat mellem Danmark og Guatemala.
Udenrigsministeriet
SKR nr 10078 af 19/12/2006 - Gældende
Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2007 (Færøfradraget)
Skatteministeriet
BKI nr 34 af 23/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi
(Børnekonventionen FN)

Udenrigsministeriet
BKI nr 31 af 25/06/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af den internationale konvention af 6. december 1951 om plantebeskyttelse. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9050 af 26/01/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00880
Justitsministeriet
BKI nr 34 af 24/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af den europæiske konvention af 15. maj 1972 om overførsel af retsforfølgning i straffesager
Udenrigsministeriet
KEN nr 9573 af 26/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00327
Justitsministeriet
BKI nr 29 af 02/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af UNESCO-konvention af 14. november 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande
Udenrigsministeriet
BKI nr 58 af 19/06/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 52 af 14/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. april 1958 om fiskeri på det åbne hav og bevarelse af dets levende rigdomskilder. (* 2) (* 3)
Udenrigsministeriet
SKR nr 9808 af 14/12/2005 - Gældende
Meddelelse om fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2006 (Færøfradraget)
Skatteministeriet
KEN nr 9198 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00907
Justitsministeriet
2005/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at meddele EU, at Danmark fastholder mellemhandleransvar inden for produktansvarsreglerne, idet disse regler dog fremover vil bygge på det i retspraksis udviklede mellemhandleransvar
Folketinget
1989/1 BSF 5 - Gældende
1989 BSF 5 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDDANNELSESPLADSER TIL DE 14.000 AFVISTE VED DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Folketinget
BKI nr 61 af 26/08/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af FN-konventionen af 9. december 1994 om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN
Udenrigsministeriet
1985/1 LSF 226 - Gældende
1985 LSF 226 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM GYMNASIESKOLER OG STUDENTERKURSUS (ÆNDRING AF GYMNASIETS STRUKTUR)
Folketinget
TRA nr 21000 af 14/03/1857 - Gældende
Traktat ang. Afløsningen af Sund- og Belttolden *)
Udenrigsministeriet
BKI nr 300 af 27/11/1931 - Gældende
International Konvention til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn. Geneve, 30. September 1921 (* 9)
Udenrigsministeriet
BKI nr 66 af 11/07/1969 - Gældende
Konvention af 8. juli 1965 om indlandsstaters transithandelsrettigheder.
Udenrigsministeriet
BKI nr 23 af 14/03/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 12. juni 1985 mellem medlemmerne af De europæiske Fællesskaber og Spanien og Portugal om Spaniens og Portugals tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab
Udenrigsministeriet
BKI nr 9 af 16/01/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af UNESCO-konvention af 21. december 1979 om anerkendelse af studier, diplomer og grader inden for de videregående uddannelser i de stater, der tilhører Europa-regionen. (* 1)
Udenrigsministeriet
2000/1 BRB 144 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af udenlandsdanskeres valgret
Folketinget
BKI nr 19 af 15/06/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. Marts 1883 om en Union til Beskyttelse af industriel Ejendomsret, revideret i Bryssel den 14. December 1900, i Washington den 2. Juni 1911 og i Haag den 6. November 1925. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 03/02/1982 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringsprotokol af 19. november 1976 til den internationale konvention af 29. november 1969 om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening(* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 103 af 05/03/1934 - Gældende
Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Chile afsluttet Forligstraktat. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 83 af 09/08/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 24. februar 1988 til bekæmpelse af ulovlige voldshandlinger i lufthavne, der betjener den internationale civile luftfart. Tillæg til konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed, udfærdiget i Montreal den 23. september 1971
Udenrigsministeriet
SKR nr 9725 af 31/10/2008 - Gældende
Skrivelse om gæstestuderende – fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2009
Skatteministeriet
BKI nr 5 af 14/01/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9358 af 25/04/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 34 af 17/08/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i konventionen af 12. oktober 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring. (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 39 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af_den internationale overenskomst af 16. oktober 1985 om benyttelse af Den internationale mobile Satellit-organisations- (INMARSAT) skibs-jordstationer inden for territoriale farvande og havne
Udenrigsministeriet
AFG nr 9233 af 12/06/2008 - Gældende
Skattepligt – selvstændigt skattesubjekt – transparens – skattefrit udbytte
Skatteministeriet
2013/1 LSF 102 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
1994/1 BSF 29 - Gældende
1994 BSF 29 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FREMME AF MEDARBEJDEREJE I DANSK ERHVERVSLIV
Folketinget
BKI nr 36 af 09/03/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
Udenrigsministeriet
2012/1 BTL 216 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven
(Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

Folketinget
2006/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at modarbejde ethvert initiativ til at genoplive den forkastede EU-forfatning
Folketinget
2003/1 BTB 56 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak
Folketinget
BKI nr 29 af 19/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af den internationale konvention af 15. december 1997 til bekæmpelse af terrorbombninger
Udenrigsministeriet
2005/1 LSV 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)
(Udvidelse med de nye EU-medlemsstater)

Folketinget
BKI nr 7 af 21/02/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 1. november 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen
Udenrigsministeriet
BKI nr 93 af 30/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 20. oktober 1972 om internationale søvejsregler. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10875 af 17/09/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - sprog - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9467 af 17/09/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9197 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00906
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>