Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1483 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9467 af 17/09/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9197 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00906
Justitsministeriet
BKI nr 21 af 26/05/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af De Forenede Nationers Plenarforsamling den 9. december 1948 vedtagne konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9470 af 27/09/2001 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9487 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-504
Justitsministeriet
BKI nr 47 af 11/04/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af Strasbourg-overenskomst af 24. marts 1971 vedrørende international patentklassifikation. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 46 af 06/08/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
Udenrigsministeriet
1992/1 BSF 97 - Gældende
1992 BSF 97 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF AKT OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN VEDRØRENDE VEDTÆGTERNE FOR DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK MED HENBLIK PÅ AT BEMYNDIGE STYRELSESRÅDET TIL AT OPRETTE EN EUROPÆISK INVESTERINGSFOND
Folketinget
KEN nr 9619 af 12/06/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
2008/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udveksling af civilt krigsbytte mellem Sverige og Danmark
Folketinget
BKI nr 25 af 21/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 23. maj 2000 om etablering af Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa (EUROFISH)
Udenrigsministeriet
AFG nr 9684 af 25/06/2019 - Gældende
Beskatning af offentlig pension - dobbelt statsborgerskab
Skatteministeriet
VEJ nr 9727 af 14/08/2019 - Gældende
Vejledning om en værdipapirhandlers ansvar ved udførelse af kundeordrer og indberetning heraf i medfør af markedsmisbrugsforordningen
Erhvervsministeriet
AFG nr 9894 af 27/06/2017 - Gældende
Renter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtig
Skatteministeriet
BKI nr 24 af 15/02/1979 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 18. maj 1977 om forbud mod militær eller enhver anden fjendtlig anvendelse af miljøpåvirkningsteknik (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 49 af 07/05/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 20. februar 1957 om gifte kvinders statsborgerret. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 60466 af 06/04/1998 - Gældende
§ 15, stk. 3, i den varemærkelov, der gjaldt på tidspunktet for kendelsens afsigelse, brugt på en varemærkesag, der ikke var offentliggjort, før loven trådte i kraft
Erhvervsministeriet
KEN nr 9296 af 21/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01075
Justitsministeriet
BKI nr 113 af 26/09/1988 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 2. november 1973 vedrørende indgriben på det åbne hav ved forurening af havet med andre stoffer end olie (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9044 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-109
Justitsministeriet
BKI nr 80 af 25/10/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i international konvention af 12. maj 1954 om olieforurening af havet. (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9170 af 07/02/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - afskedigelse - sprog - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 50 af 14/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. april 1958 om det ydre territorialfarvand og den tilstødende zone. (* 13) (* 14)
Udenrigsministeriet
BKI nr 88 af 23/10/1987 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (* 1)
Udenrigsministeriet
AFG nr 9863 af 30/08/2016 - Gældende
Kommunal institution - skattefritagelse
Skatteministeriet
1988/1 BRB 19 - Gældende
1988 BRB 19 BERETNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV DANSK FREDS- OG AFSPÆNDINGSPOLITIK NR L 19 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 11878 af 28/03/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 144/2000
Justitsministeriet
KEN nr 10105 af 03/12/1993 - Gældende
Varemærket Ferrero FRESCO MINT fundet forveksleligt med tidligere registrerede varemærker FRISKO, FRISCO OG FRESKO.
Erhvervsministeriet
BKI nr 19141 af 28/10/1996 - Gældende
Administrativ aftale om gennemførelse af konventionen om social sikring mellem Republikken Chile og Kongeriget Danmark indgået den 8. marts 1995.
Beskæftigelsesministeriet
1997/2 BSF 29 - Gældende
1997 BSF 29 FOLKETINGSBESLUTNING OM ET DANSK MILITÆRT BIDRAG TIL FN'S FREDSBEVARENDE OPERATION I VESTSAHARA
Folketinget
1990/2 LSF 32 - Gældende
1990 LSF 32 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (FORLÆNGELSE AF DELE AF SKIBSVÆRFTSAFTALEN)
Folketinget
CIS nr 41 af 05/04/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fortegnelse over plantenavne, der af landbrugsministeriet anbefales til brug i institutioner med tilknytning til jordbrug (til statsfrøkontrollen, statens plantetilsyn og statens planteavlsforsøg)
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 15 af 06/02/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 51 af 14/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. april 1958 om det åbne hav (* 12) (* 13)
Udenrigsministeriet
BKI nr 16 af 16/05/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Warszawa den 12. Oktober 1929 afsluttede Konvention angaaende Indførelse af visse ensartede Regler om international Luftbefordring samt af den til Konventionen knyttede Tillægsprotokol af samme Dato. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 5 af 22/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 6. oktober 1999 til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder
Udenrigsministeriet
2010/1 BSF 2 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Protokol om ændring af Protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til Traktaten om Den Europæiske Union, til Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Udenrigsministeriet
BKI nr 98 af 09/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af administrativ aftale af 28. oktober 1996 med Chile om gennemførelse af overenskomst af 8. marts 1995 med Chile om social sikring
Udenrigsministeriet
CIS nr 9155 af 18/03/2010 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndighed om anholdtes ret til underretning af pårørende mv., kontakt til advokat og nationale repræsentation samt adgang til læge
Justitsministeriet
BKI nr 31 af 28/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 21. februar 2001 med Cuba
Udenrigsministeriet
BKI nr 27 af 17/03/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringsprotokol af 25. marts 1972 til enkeltkonventionen af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 70 af 21/08/1970 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 14. juli 1967 om oprettelse af Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (WIPO). (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
2003/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande
Folketinget
BKI nr 32 af 23/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af UNESCO-konvention af 14. maj 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt med tilhørende protokol
Udenrigsministeriet
BKI nr 19 af 21/07/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 27. marts 1998 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havbundsmyndighed
Udenrigsministeriet
1991/1 LSF 171 - Gældende
1991 LSF 171 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (FORLÆNGELSE AF DELE AF SKIBSVÆRFTSAFTALEN)
Folketinget
BKI nr 10 af 21/02/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier
Udenrigsministeriet
KEN nr 10647 af 22/06/2004 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10294 af 05/12/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 60 af 16/12/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Godkendelse af den i Chigaco den 7. December 1944 undertegnede Overenskomst om Transitrettigheder for internationale Luftruter. (* 2)
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>