Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på spansk  fandt 1483 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 55 af 04/08/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination (* 2)
Udenrigsministeriet
2014/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
BKI nr 30 af 29/03/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 6 af 19/01/1978 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 13. juni 1976 om oprettelse af Den internationale Fond for landbrugsudvikling. (IFAD) (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 32 af 28/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af den internationale konvention af 9. december 1999 til bekæmpelse af finansiering af terrorisme
(Terrorbombninger)

Udenrigsministeriet
AFG nr 9491 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
Skatteministeriet
BKI nr 55 af 18/10/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 22. april 1960 om luftdygtighedsbeviser for importerede luftfartøjer. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9929 af 18/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00712
Justitsministeriet
AFG nr 60172 af 19/03/1997 - Gældende
Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab.
Erhvervsministeriet
AFG nr 10082 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.722.SR
Skatteministeriet
BKI nr 15 af 27/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 12. marts 1995 med Bolivia vedrørende fremme og beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet
KEN nr 10238 af 28/08/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 27 af 14/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af valgfri protokol af 8. december 2005 til konvention af 9. december 1994 om sikkerhed for FN-personel samt personel knyttet til FN
Udenrigsministeriet
BKI nr 6 af 23/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 12. marts 1995 med Nicaragua vedrørende fremme og gensidig beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet
BKI nr 108 af 09/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 23. november 1994 med Peru vedrørende fremme og gensidig beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet
BKI nr 51 af 07/10/1959 - Gældende
Bekendtgørelse om konvention af 6. marts 1948 angående Den mellemstatslige rådgivende Søfartsorganisation. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud
(EF-voldgiftskonventionen) (Udvidelse med de nye EU-medlemsstater)

Skatteministeriet
1999/1 LSV 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) og om gennemførelse af protokol om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet (CIS-konventionen)
Folketinget
BKI nr 54 af 07/07/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling. (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 20/03/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af den internationale konvention af 1. november 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 55 af 27/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 28. maj 1993 med Chile vedrørende fremme og gensidig beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet
FTG nr 13042 af 04/01/1988 - Gældende
Fremavlsplanter i klasse aae
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 28 af 02/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 11. april 1997 om anerkendelse af kvalifikationer inden for de videregående uddannelser i Europaregionen
Udenrigsministeriet
BKI nr 12 af 23/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af Konvention af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden og den dertil hørende protokol til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinentalsokkelen
Udenrigsministeriet
2004/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om translatører og tolke og lov om dispachører
(Ophævelse af krav om indfødsret, bopæl og alder samt indførelse af mulighed for elektronisk ansøgning om beskikkelse og elektronisk beskikkelse)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 58 - Gældende
Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
2003/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Udenrigsministeriet
CIR nr 85 af 16/06/1995 - Gældende
Cirkulære om gennemførelse i Danmark af den nye internationale aftale under WTO om tekniske handelshindringer
Erhvervsministeriet
BKI nr 10 af 12/03/1957 - Gældende
Bekendtgørelse om en luftfartsoverenskomst mellem Danmark og Chile.
Udenrigsministeriet
BKI nr 217 af 28/07/1928 - Gældende
Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Spanien afsluttet Traktat vedrørende Forligsbehandling, retslig Afgørelse og Voldgift. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 131 af 04/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 28. november 1994 med Venezuela om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet
2013/1 LSV 150 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Folketinget
BKI nr 89 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker ('Madrid-Protokollen (1989)')
Udenrigsministeriet
AFG nr 10169 af 25/10/2016 - Gældende
Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
Skatteministeriet
BKI nr 12 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af aftalememorandum af 3. maj 2011 med Argentina om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)
Udenrigsministeriet
BKI nr 157 af 14/10/1903 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den i Bern den 9de September 1886 afsluttede Konvention angaaende Oprettelse af en international Union til Værn for litterære og kunstneriske Værker med tilhørende Tillægsartikel, Slutningsprotokol og Undertegnelsesprotokol samt af den i Paris den 4de Maj 1896 undertegnede Tillægsakt og den under samme Dato undertegnede Deklaration. (Bernerkonventionen)
Udenrigsministeriet
BKI nr 92 af 12/08/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 18. marts 1965 om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og andre landes statsborgere. (ICSID) (* 1)
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven, straffeloven og krigsmaterielloven
(Masseødelæggelsesvåben mv.)

Justitsministeriet
KEN nr 10410 af 14/12/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 53 af 23/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 3. november 1982 til ændring af den internationale overenskomst af 25. september 1956 om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Island
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 03/04/1974 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 15. februar 1972 til forhindring af havforurening ved dumpning fra skibe og luftfartøjer. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 113 af 05/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 6. november 1992 med Argentina vedrørende fremme og beskyttelse af investeringer
Udenrigsministeriet
KEN nr 10906 af 11/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. køber af leverance afmeldt fra momsregistrering - leverance anset for momsfritaget
Skatteministeriet
BKI nr 28 af 14/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 2. maj 1996 om ændring af konventionen af 19. november 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav og opsigelse af konventionen (Globalbegrænsningskonventionen)
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 96 - Gældende
1995 BSF 96 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET
Folketinget
BKI nr 62 af 17/08/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 3. november 1982 til ændring af den internationale overenskomst af 25. september 1956 om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland og på Færøerne
Udenrigsministeriet
BKI nr 9 af 25/01/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 19. juni 1948 om international anerkendelse af rettigheder over luftfartøjer. (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 63 af 26/08/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af Konvention af 1. marts 1991 om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring
Udenrigsministeriet
KEN nr 9158 af 04/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afmeldelse fra momsregistrering kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
2002/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>