Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30939 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1083 af 17/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om støtte til danske investeringer i Østlandene
Udenrigsministeriet
LBK nr 748 af 16/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
(SPS-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 787 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om støtte til de små øsamfund
(Østøtteloven)

(Østøtteloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 973 af 11/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)
(Partistøtteloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 465 af 29/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Støtte til styrket indsats i landsbyer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 339 af 14/05/1992 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og af lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. Miljøstøtteloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 485 af 17/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
(Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1224 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og lov om ungdomsskoler
(Frivilliggørelse af folkeoplysningsudvalgene)

(Folkeoplysningsloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 369 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love
(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 271 af 31/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
(Støtte til dagbladslignende publikationer)1)/NREF/FN501/1)/

Kulturministeriet
LOV nr 1736 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)
Undervisningsministeriet
LOV nr 1464 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene
(Undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen)

Udenrigsministeriet
LBK nr 1115 af 31/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 513 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer, etablering af særlig godsordning for Mandø og adgang til at yde støtte ved et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 386 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.
(Nedlæggelse af råd og ophævelse af tilskudsordninger m.v. vedrørende miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1705 af 23/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 149 af 25/03/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomsuddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love
(Reform for daghøjskolerne, ændrede tilskudsregler for folkeoplysning, betaling for aktiverede i uddannelse, afvikling af den fri ungdomsuddannelse m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 582 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Stipendieloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 766 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1009 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning
Erhvervsministeriet
LBK nr 35 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
Udenrigsministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1581 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1022 af 23/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 305 af 30/04/2003 - Gældende
Lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper
Erhvervsministeriet
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
LBK nr 1162 af 26/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
(Friplejeboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 903 af 18/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri
(Boligbyggeriloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 34 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1228 af 03/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Byfornyelsesloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 476 af 30/05/2007 - Gældende
Lov om Fonden til Markedsføring af Danmark
Erhvervsministeriet
LBK nr 88 af 02/02/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.
(Omprioriteringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 903 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love
(Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker)

Skatteministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 457 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Kulturministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1551 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 766 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset
(Familieretshusloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 440 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om Blødererstatningsfonden
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1085 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om regionale kulturforsøg
Kulturministeriet
LOV nr 1676 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wi-fi-hotspots)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 727 af 07/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 273 af 19/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri
(Midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1562 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1037 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(SU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 30 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Kulturministeriet
LBK nr 32 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om musik
Kulturministeriet
LBK nr 666 af 17/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap
(Ældreboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 21133 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 20 om norsk landbrug (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1155 af 25/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om eliteidræt
Kulturministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>