Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30939 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 949 af 18/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 267 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1179 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 767 af 11/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 11 for Sønderjyllands Amtskommune om støtte til kollektive varmeforsyningsanlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 398 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 908 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 537 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 678 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
(Aktivitetsbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 629 af 25/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag - støtte til unge hjemløse
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 282 af 20/04/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (sager vedrørende støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.)
Statsministeriet
BEK nr 950 af 31/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af dele af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1029 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 307 af 03/05/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af friamtsregulativ nr. 10 for Københavns Amt om støtte til Fonden Københavns Forskerby Symbion
Erhvervsministeriet
BEK nr 268 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 717 af 09/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 148 af 16/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om støtte til smør, der sælges til nedsat pris til væbnede styrker og dermed ligestillede enheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 87 af 03/02/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om klage over afgørelser inden for lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler samt lov om støtte til folkeoplysning
Undervisningsministeriet
BEK nr 353 af 15/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningscirkulæret)

Kulturministeriet
BEK nr 345 af 12/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Skødekrav ifm. ejerlejligheder, frist for indberetning af skema B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 103 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kontrol med tilbagetagelse af fisk fra markedet med henblik på finansiel udligning eller fast støtte mv. (PO-bekendtgørelsen)
Udenrigsministeriet
BEK nr 966 af 10/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og af lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1254 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 529 af 07/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
(støtte til dagbladslignende publikationer)

Kulturministeriet
BEK nr 188 af 17/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter og om ophævllse af lov om kommunal og amtskommunal støtte til forskerparker (Ikrafttrædelsesbekendtgørelse vedr. ændring af L 383)
Erhvervsministeriet
BEK nr 964 af 27/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af lov om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, lov om tilskud til strukturprojekter inden for jordbruget, og dele af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
(ophævelsesbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 317 af 07/05/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m. og dele af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1454 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 236 af 31/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af aftaler mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og DLR Kredit A/S, Nykredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab og Realkredit Danmark A/S samt om mulighed for anvendelse af andre lånetyper end kontantlån ved konvertering af lån, der er ydet efter lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 732 af 25/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til jordbrugere på visse småøer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 807 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 673 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1579 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)
Kulturministeriet
BEK nr 967 af 07/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 93 af 12/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning
Erhvervsministeriet
BEK nr 672 af 15/09/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale om regionalt kulturforsøg i Storstrøms Amtskommune
Kulturministeriet
BEK nr 362 af 19/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation til landbrugere for manglende direkte arealstøtte og om tildeling af betalingsrettigheder i særlige situationer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1158 af 24/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever)
Undervisningsministeriet
BEK nr 401 af 27/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut
Kulturministeriet
BEK nr 673 af 15/09/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale om regionalt kulturforsøg i Vestsjællands Amtskommune
Kulturministeriet
BEK nr 1400 af 29/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1059 af 18/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende arbejde i alment byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 35 af 17/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget
Folketinget
BEK nr 995 af 08/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af lov om midlertidig kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper
Erhvervsministeriet
BEK nr 1700 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1247 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1066 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 422 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
BEK nr 669 af 15/09/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale om regionalt kulturforsøg i Århus Kommune
Kulturministeriet
BEK nr 227 af 01/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 46 af 21/01/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale om regionalt kulturforsøg i Frederiksberg Kommune
Kulturministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>