Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30922 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 186 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om film (* 1)
(Filmloven)

Kulturministeriet
LBK nr 606 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 530 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde
Udenrigsministeriet
LBK nr 31 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om litteratur
Kulturministeriet
LOV nr 994 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 458 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
(Kunstfondsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 219 af 06/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
(Bygningsfredningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 448 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om social bistand og den sociale styrelseslov m.v. (Tilkendelseskompetence m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 679 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden (Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 551 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1672 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget
Justitsministeriet
LOV nr 92 af 02/03/1983 - Gældende
Lov om en saltvandssø i Margrethe Kog
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1086 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21178 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Slutakt med tilhørende erklæringer (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 563 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af en række love på kulturområdet
(Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturministeriet
LBK nr 155 af 01/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af konkurrenceloven
(Konkurrenceloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1569 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 628 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21157 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende mineralolier og visse mineraloliederivater (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 894 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 206 af 09/05/1942 - Gældende
Lov om Ændring i Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940, Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940 og Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1238 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
(Forældelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1081 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 1705 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
LBK nr 815 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 544 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 803 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 333 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gældsbreve
(Gældsbrevsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 555 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om internationalt udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
LBK nr 831 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LBK nr 725 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig
Kulturministeriet
LOV nr 560 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på ældreområdet)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 248 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om omprioritering m.m. af visse almennyttige boligafdelinger og om ændring af lov om realkreditinstitutter og lov om boligbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 139 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)
(Partiregnskabsloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 689 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om forsøg med et socialt frikort
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1050 af 23/12/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 972 af 08/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 981 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1561 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 431 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

Skatteministeriet
LBK nr 1231 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Andelsboligloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1048 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om privat byfornyelse, lov om leje og forskellige andre love (Ændringer som konsekvens af lov om almene boliger m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 603 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)
Undervisningsministeriet
LOV nr 980 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om orlov, lov om arbejdsmarkedsuddannelser og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 431 af 28/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1667 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 48 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1532 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>