Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30939 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 200 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 356 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
(VE-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1532 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
(Udlodningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1374 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LBK nr 599 af 20/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler
Undervisningsministeriet
LOV nr 254 af 27/11/1936 - Gældende
Lov om Guldklausuler
Erhvervsministeriet
LOV nr 21166 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Fælleserklæring vedrørende Berlin (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 346 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love
Finansministeriet
LOV nr 408 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
Erhvervsministeriet
LOV nr 504 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1086 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 264 af 25/03/2019 - Gældende
Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 518 af 26/05/2014 - Gældende
Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser
(Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 27 af 18/01/1991 - Gældende
Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten
Forsvarsministeriet
LOV nr 378 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 280 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler
(Højskoleloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1435 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1342 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1380 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 505 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning
(Øget udbredelse af vedvarende energi m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 198 af 09/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet
(Hjemmeværnsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 457 af 23/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havne
(Havneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 499 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 3 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (* 1) (CO2-PAKKEN)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1023 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af repatrieringsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 282 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tillæg til lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1602 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 421 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug af visse personbiler (Tillægsafgift for privat anvendelse af varebiler og forhøjelse af vægtafgift for varebiler)
Skatteministeriet
LOV nr 511 af 26/05/2014 - Gældende
Lov om indsamling m.v.
(Indsamlingsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1604 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om mediestøtte
Kulturministeriet
LOV nr 131 af 28/03/1984 - Gældende
Lov om statens regnskabsvæsen m.v.
Finansministeriet
LOV nr 310 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt
Kulturministeriet
LOV nr 1035 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser
(Nyberegning for dimittender m.fl., forenkling af dagpenge- og aktivperiode, rådighedsregler m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 287 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 602 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LOV nr 1089 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om støttede private ungdomsboliger
(Ungdomsboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 707 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer)
Finansministeriet
LBK nr 1124 af 23/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 579 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
(Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne)

Statsministeriet
LOV nr 430 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse
(Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)

Skatteministeriet
DSK nr 11090 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
LBK nr 1216 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 578 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)
Skatteministeriet
LOV nr 1886 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Skatteministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LOV nr 580 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1054 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af realkreditloven, lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og pensionsafkastbeskatningsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 380 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindeholdelse m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 21152 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol om visse bestemmelser angående Frankrig (* 1)
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>