Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30949 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21152 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol om visse bestemmelser angående Frankrig (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 822 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 603 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om Offerfonden
Justitsministeriet
LOV nr 389 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af den sociale styrelseslov samt forskellige lovbestemmelser om det sociale udvalg (Ophævelse af det sociale udvalgs selvstændige kompetence m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 5 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 768 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 595 af 15/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge
Undervisningsministeriet
LOV nr 261 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1364 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love
(Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 565 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven
(Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 547 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 269 af 19/03/2013 - Gældende
Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 181 af 28/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Gruppesøgsmål m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 736 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1127 af 11/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1615 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion
(De faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde, begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever, adgang til skolepraktik og skoleundervisning, tilskud til praktikvirksomheder m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 368 af 06/07/1946 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1710 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 739 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 151 af 11/05/1954 - Gældende
Lov om jernbanedrift på Lolland-Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 275 af 07/04/2009 - Gældende
Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1001 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 787 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1374 af 10/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet
Erhvervsministeriet
LBK nr 4 af 07/01/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne
Folketinget
LOV nr 260 af 01/06/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v.(* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 384 af 25/05/2009 - Gældende
Lov om tjenesteydelser i det indre marked
Erhvervsministeriet
LBK nr 825 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 554 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Dansk Institut for Internationale Studier
Udenrigsministeriet
LOV nr 440 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 478 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner
(Selvejeloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 384 af 25/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
LBK nr 816 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 128 af 25/02/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger og lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme (Tilskudsudbetaling, arbejdets igangsættelse m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 255 af 12/04/2000 - Gældende
Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
LOV nr 1487 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
(Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 101 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
(Rigsrevisorloven)

Finansministeriet
LOV nr 1320 af 27/11/2018 - Gældende
Lov om et nationalt naturfagscenter
Undervisningsministeriet
LOV nr 595 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1462 af 11/12/2018 - Gældende
Lov om Den Sociale Investeringsfond
Finansministeriet
LOV nr 474 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre
Statsministeriet
LOV nr 542 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 204 af 26/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

Skatteministeriet
LBK nr 160 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LBK nr 781 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 895 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>