Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30754 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1498 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget
(Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikkekvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere, ændring af klageregler m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1216 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
LOV nr 578 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)
Skatteministeriet
LOV nr 1886 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Skatteministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LOV nr 580 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1054 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af realkreditloven, lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og pensionsafkastbeskatningsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 21152 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol om visse bestemmelser angående Frankrig (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1003 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 380 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindeholdelse m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 603 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om Offerfonden
Justitsministeriet
LOV nr 389 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af den sociale styrelseslov samt forskellige lovbestemmelser om det sociale udvalg (Ophævelse af det sociale udvalgs selvstændige kompetence m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 5 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 595 af 15/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge
Undervisningsministeriet
LOV nr 261 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1418 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 269 af 19/03/2013 - Gældende
Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1364 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love
(Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 565 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven
(Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 547 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 181 af 28/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Gruppesøgsmål m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 736 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1615 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion
(De faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde, begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever, adgang til skolepraktik og skoleundervisning, tilskud til praktikvirksomheder m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1127 af 11/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 368 af 06/07/1946 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1710 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 151 af 11/05/1954 - Gældende
Lov om jernbanedrift på Lolland-Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 739 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 275 af 07/04/2009 - Gældende
Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1001 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 787 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1374 af 10/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet
Erhvervsministeriet
LBK nr 4 af 07/01/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne
Folketinget
LOV nr 384 af 25/05/2009 - Gældende
Lov om tjenesteydelser i det indre marked
Erhvervsministeriet
LOV nr 260 af 01/06/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v.(* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 1606 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug
(Green Labs DK-programmet)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 554 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Dansk Institut for Internationale Studier
Udenrigsministeriet
LOV nr 440 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 478 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner
(Selvejeloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 42 af 19/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 384 af 25/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
LOV nr 255 af 12/04/2000 - Gældende
Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
LOV nr 128 af 25/02/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger og lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme (Tilskudsudbetaling, arbejdets igangsættelse m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1487 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
(Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 101 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
(Rigsrevisorloven)

Finansministeriet
LOV nr 1320 af 27/11/2018 - Gældende
Lov om et nationalt naturfagscenter
Undervisningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>