Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30939 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 846 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LBK nr 814 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 21102 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 641 af 17/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rigsretten
Justitsministeriet
LBK nr 1175 af 17/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift
Kulturministeriet
LBK nr 957 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 1707 af 27/12/2018 - Gældende
Investorfradragslov
(Investorfradragsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 259 af 28/05/1984 - Gældende
Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF m.v.
Udenrigsministeriet
LBK nr 346 af 14/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
(EGTS-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 582 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
(Forsvarsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 824 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 332 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af kommissionsloven
(Kommissionsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 605 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 26 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 279 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LBK nr 84 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 948 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 604 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 27 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 112 af 03/02/2012 - Gældende
Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Justitsministeriet
LOV nr 273 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 483 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse
(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 469 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Vandsektorloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1612 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og forskellige andre love
(Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 383 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LOV nr 310 af 29/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden
(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1529 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 564 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 615 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervsministeriet
LBK nr 231 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)
(Landbrugsstøtteloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 223 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer
(Køretøjsregistreringsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1114 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Promillegrænse og ændring vedrørende Eurocontrolkonvention)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1482 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 616 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-loven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 215 af 31/03/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Justitsministeriet
LOV nr 425 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)

Skatteministeriet
LBK nr 1104 af 22/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat
(Kommunal ejendomsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 720 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 139 af 15/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 801 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere
Finansministeriet
LOV nr 1658 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om Planklagenævnet
Erhvervsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>