Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30754 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 542 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 595 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1462 af 11/12/2018 - Gældende
Lov om Den Sociale Investeringsfond
Finansministeriet
LOV nr 474 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre
Statsministeriet
LOV nr 204 af 26/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

Skatteministeriet
LBK nr 160 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LOV nr 895 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LBK nr 641 af 17/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rigsretten
Justitsministeriet
LOV nr 21102 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 164 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1175 af 17/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift
Kulturministeriet
LOV nr 1707 af 27/12/2018 - Gældende
Investorfradragslov
(Investorfradragsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1111 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 259 af 28/05/1984 - Gældende
Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF m.v.
Udenrigsministeriet
LBK nr 346 af 14/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
(EGTS-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 582 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
(Forsvarsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 332 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af kommissionsloven
(Kommissionsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 605 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 26 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 279 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 555 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(EUDP)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 176 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 84 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 948 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 27 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 604 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 112 af 03/02/2012 - Gældende
Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Justitsministeriet
LOV nr 273 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 483 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse
(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
LOV nr 469 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Vandsektorloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1612 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og forskellige andre love
(Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 383 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LOV nr 310 af 29/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden
(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 691 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1529 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 564 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 615 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervsministeriet
LBK nr 231 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)
(Landbrugsstøtteloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 223 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer
(Køretøjsregistreringsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1114 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Promillegrænse og ændring vedrørende Eurocontrolkonvention)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 215 af 31/03/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Justitsministeriet
LOV nr 1482 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 616 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1104 af 22/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat
(Kommunal ejendomsskatteloven)

Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>