Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30939 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 414 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 600 af 21/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut
(EVA-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 798 af 28/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v.
Finansministeriet
LBK nr 94 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til elintensive virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LBK nr 895 af 28/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet
(EUDP-loven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1336 af 19/12/2008 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

Skatteministeriet
LOV nr 537 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 24 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 639 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.
(Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 244 af 12/05/1976 - Gældende
Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)
(Atomanlægsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 473 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om Grønlands Selvstyre
(Selvstyreloven)

Statsministeriet
LOV nr 1486 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 645 af 08/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
(Ligebehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1373 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier
(Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 21160 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Statutten for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Domstol (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 400 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LBK nr 308 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
(Elafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 202 af 27/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 339 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LBK nr 101 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1188 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 705 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1287 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Forsvarsministeriet
LBK nr 610 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
LOV nr 1100 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Sydafrikanske Republiks regering
Skatteministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LOV nr 665 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1410 af 07/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
(Tilbudsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 624 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 193 af 02/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
(Aftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 423 af 30/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 903 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 466 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne
Justitsministeriet
LBK nr 1678 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Ligestillingsloven)

Udenrigsministeriet
LBK nr 49 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 168 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien
Skatteministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 378 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait
Skatteministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LBK nr 686 af 20/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1083 af 15/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Komitéloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 449 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende regulering af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestemmelser)
Finansministeriet
LOV nr 701 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 772 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>