Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30754 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 378 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait
Skatteministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LBK nr 686 af 20/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1083 af 15/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Komitéloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 449 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende regulering af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestemmelser)
Finansministeriet
LOV nr 701 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 282 af 18/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 436 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester
(NIS-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 574 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand
(Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 772 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 464 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde
Forsvarsministeriet
LBK nr 1286 af 02/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 329 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 91 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller
(Brugsmodelloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 3 af 03/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 170 af 16/05/1962 - Gældende
Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 426 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om elektroniske cigaretter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1387 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
(Midlertidige afgørelser om forbud og påbud)

Justitsministeriet
LBK nr 997 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1064 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1453 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)
(Brændstofforbrugsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 424 af 08/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 622 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.)

Finansministeriet
LOV nr 281 af 26/04/2004 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1029 af 10/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1720 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)
Justitsministeriet
LBK nr 1178 af 23/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 299 af 08/06/1977 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende konkurs m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 1144 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Udstationeringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 554 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 498 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 1322 af 27/11/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 928 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LBK nr 66 af 22/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 341 af 27/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 993 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader)
Justitsministeriet
LOV nr 21109 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 31 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 178 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1000 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1100 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Nederlandene
Skatteministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>