Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på støtten  fandt 30922 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 402 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering
Skatteministeriet
LOV nr 1670 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 315 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skove
(Skovloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1540 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten
(Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 973 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmark og De Forenede Mexicanske Stater
Skatteministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 778 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
(Universitetsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 596 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1025 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LBK nr 983 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social pension
(Pensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 631 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden)
Erhvervsministeriet
LOV nr 492 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland
Skatteministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1283 af 25/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)
(Kursgevinstloven)

Skatteministeriet
LOV nr 674 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
LBK nr 731 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 149 af 10/04/1922 - Gældende
Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
(Statsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1287 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 681 af 02/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 977 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
(Arbejdsskadesikringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om offentlige veje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 137 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
(Folketingsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1154 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 327 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
(MLI-loven)

Skatteministeriet
BEK nr 965 af 27/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 467 af 08/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte
Erhvervsministeriet
BEK nr 410 af 07/05/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1278 af 13/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til mælk og mejeriprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 866 af 03/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 524 af 14/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen
Erhvervsministeriet
BEK nr 1252 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1576 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte fra udlodningsmidlerne til hestevæddeløbssporten
Kulturministeriet
BEK nr 911 af 10/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 253 af 11/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1761 af 29/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>