Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på stift  fandt 8051 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 233 af 10/06/1960 - Gældende
Lov om deling af Københavns stift og oprettelse af et nye bispeembede
Kirkeministeriet
LOV nr 194 af 26/05/1965 - Gældende
Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 729 af 06/11/1990 - Gældende
Lov om oprettelse af Færøernes Stift
Kirkeministeriet
LOV nr 616 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 580 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde
(Tech-trans-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 288 af 30/06/1922 - Gældende
Lov om Oprettelse af to nye Bispeembeder (* 1)
Kirkeministeriet
LOV nr 241 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 281 af 26/04/2004 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 79 af 03/03/1948 - Gældende
Lov om Adgang for Biskopper til Fritagelse i visse Tilfælde for at føre Tilsyn med en Menighed og dennes Præster (* 1)
Kirkeministeriet
LBK nr 1154 af 23/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om TV 2/DANMARK A/S
Kulturministeriet
LOV nr 1075 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om Bornholmstrafikken A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1723 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport)
Skatteministeriet
LBK nr 984 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
Erhvervsministeriet
LOV nr 734 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger
(Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 11035 af 23/02/1866 - Gældende
Lov om Oplagshuse
Justitsministeriet
LOV nr 1020 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om oprettelse af Færøernes Stift og ophævelse af lov for Færøerne om Kirkernes Styrelse m.v.
Kirkeministeriet
LOV nr 712 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om erhvervsdrivende fonde
(Erhvervsfondsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 551 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1569 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 608 af 06/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning
Kirkeministeriet
LOV nr 251 af 25/04/1990 - Gældende
Lov om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring
Finansministeriet
LOV nr 540 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 331 af 29/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi
Kirkeministeriet
LOV nr 1665 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 844 af 06/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1231 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Andelsboligloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1883 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1283 af 25/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)
(Kursgevinstloven)

Skatteministeriet
LOV nr 458 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven
(Forenklinger m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 735 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
(SE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 658 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
(SCE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 938 af 20/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger
(Fondsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 555 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om leje, lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Mere robuste andelsboligforeninger)
Erhvervsministeriet
LOV nr 237 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove(Fast driftssted og fiskale repræsentanter)
Skatteministeriet
LBK nr 622 af 19/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
Kirkeministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1658 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om høstpant (Høstpantebrevsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 438 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Skatteministeriet
LBK nr 934 af 04/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
(Virksomhedsomdannelsesloven)

Skatteministeriet
LOV nr 246 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for visse små virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 968 af 04/12/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet
LOV nr 1284 af 09/12/2014 - Gældende
Lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 1548 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af søloven og tinglysningsafgiftsloven (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1035 af 28/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 285 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 469 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Vandsektorloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 29 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Gældsinddrivelsesloven)

Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>