Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på stor  fandt 30238 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 223 af 11/06/1954 - Gældende
Lov om etablering af ny færgefart over Store-Bælt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 77 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 379 af 20/12/1961 - Gældende
Lov om tekniske forarbejder til gennemførelse af en fælles vej- og jernbanebro over Store-Bælt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 44 af 22/03/1897 - Gældende
Lov om Opførelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek og om Oprettelse af et Provinsbibliotek i Aarhus (* 1)
Kulturministeriet
LBK nr 1069 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild
Erhvervsministeriet
LOV nr 92 af 30/04/1909 - Gældende
Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1559 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bøde for parkering på ramper, forhøjelse af parkeringsafgifter for store køretøjer, Færdselsstyrelsens mulighed for overtagelse af parkeringskontrollen og ændring af klagemyndighed)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1884 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1893 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Skatteministeriet
LOV nr 1385 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas
(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 881 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 535 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1144 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider
(Kvælstofoxiderafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21134 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 21 om fiskeriordningen for Norge (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 137 af 06/04/1985 - Gældende
Lov om bunden opsparing
Skatteministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1682 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)
Skatteministeriet
LOV nr 21137 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 24 om de nye medlemsstaters deltagelse i Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21114 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 1 vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 341 af 20/05/1997 - Gældende
Lov om udbygning af Frederikssundsbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1660 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019
Finansministeriet
LBK nr 580 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde
(Tech-trans-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1147 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
(Afskrivningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 499 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1389 af 01/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om øen Saltholms stilling i kommunal henseende og om ordningen af forholdet mellem øens ejere indbyrdes
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1563 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1001 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 496 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 245 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder og reduktion af andre administrative byrder)

Erhvervsministeriet
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 185 af 08/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om ikrafttræden af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (Kildeskat).
Skatteministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LOV nr 579 af 01/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 478 af 16/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Nedsættelse af elvarmeafgiften)
Skatteministeriet
LOV nr 1724 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Nedsættelse af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift og fremrykning af reduktion af den grønne check)
Skatteministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1548 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)
Kulturministeriet
LOV nr 1289 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 58 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 230 af 02/06/1977 - Gældende
Lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1883 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.)
Skatteministeriet
DSK nr 17175 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 321 af 10/06/1976 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 769 af 17/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om uddannelsesopsparing
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 504 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1026 af 01/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 151 af 11/05/1954 - Gældende
Lov om jernbanedrift på Lolland-Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>