Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på stor tegning  fandt 2411 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
STV nr 20029 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AC - FRADRAG I DEN PERSONLIGE INDKOMST
Skatteministeriet
KEN nr 9626 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00168
Justitsministeriet
AFG nr 9618 af 24/04/2007 - Gældende
Anpartsprojekt etablering afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar
Skatteministeriet
1990/1 LSF 69 - Gældende
1990 LSF 69 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM TILSYN MED BEGRAVELSESKASSER OG LIGBRÆNDINGSFORENINGER OG OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE LOVBESTEMMELSER
Folketinget
1991/1 LSF 3 - Gældende
1991 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM TILSYN MED BEGRAVELSESKASSER OG LIGBRÆNDINGSFORENINGER OG OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE LOVBESTEMMELSER
Folketinget
1997/1 BSF 96 - Gældende
1997 BSF 96 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF EUROPARÅDETS KONVENTION AF 4. APRIL 1997 OM BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG MENNESKELIG VÆRDIGHED I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF BIOLOGI OG LÆGEVIDENSKAB: KONVENTION OM MENNESKERETTIGHEDER OG BIOMEDICIN
Folketinget
2017/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer (Indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AC - FRADRAG I DEN PERSONLIGE INDKOMST
Skatteministeriet
CIR nr 25226 af 22/12/1993 - Gældende
Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)
(ABT 93)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 10384 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Overdragelse af en fast ejendom var momspligtig, men tinglysning af adkomst var ikke i sig selv en leverance mod vederlag
Skatteministeriet
SKR nr 9179 af 30/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter
Skatteministeriet
KEN nr 9544 af 24/09/2002 - Gældende
Rumhøjde i arkitektfirma
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1998.240 - Gældende
Naturklagenævnets afgørelse om at ophæve forbud efter planlovens § 14
Folketinget
AFG nr 9366 af 17/06/2008 - Gældende
Grænseoverskridende skattefri fusion
Skatteministeriet
2014/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven
(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.)

Skatteministeriet
ISP nr 2006.725 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Herning
Folketinget
2008/1 LSV 170 - Gældende
Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
Folketinget
KEN nr 10026 af 25/06/1992 - Gældende
Finanstilsynet havde været berettiget til at fastsætte vilkårene for en erhvervssygdomspool.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9080 af 07/02/2017 - Gældende
Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede
Undervisningsministeriet
AFG nr 10169 af 18/12/2018 - Gældende
Vedtægtsændring og afvisning af spørgsmål
Skatteministeriet
KEN nr 10093 af 19/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. juni 2002 vedr. interessent investering i erhvervsejendom i England.
Skatteministeriet
2011/1 LSF 172 - Gældende
Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer
(skadesforsikringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
KEN nr 4050 af 12/10/1989 - Gældende
Tvist om ansvar for tæringsangreb på en ejendoms systemer for varmt brugsvand mm. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2003/1 LSF 124 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

Socialministeriet
VEJ nr 9189 af 31/03/2015 - Gældende
Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1985/1 BTL 111 - Gældende
1985 BTL 111 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNINGEN AF PENSIONSORDNINGER M.V. OG LOV OM EN REALRENTEAFGIFT AF VISSE PENSIONSKAPITALER M.V. (ÆNDRING AF REGLERNE OM KAPITALPENSION, INDFØRELSE AF RATEOPSPARING I PENSIONSØJEMED, OPHÆVELSE AF 2.000 KR.S FRADRAGET M.V.) NR L 111 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 569
Folketinget
KEN nr 9782 af 12/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse af skatteansættelse – næringsejendom eller anlægsejendom
Skatteministeriet
AFG nr 9112 af 04/06/1997 - Gældende
En fremgangsmåde til fremstilling af et agglomereret pulverformet mælkeprodukt fandtes ikke at adskille sig væsentligt fra, hvad der er beskrevet i et tidligere patentskrift
Erhvervsministeriet
1985/1 LSF 45 - Gældende
1985 LSF 45 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNINGEN AF PENSIONSORDNINGER M.V., KILDESKATTELOVEN OG SKATTEKONTROLLOVEN
Folketinget
2007/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Forlængelse af revisionsklausul)

Kulturministeriet
2007/2 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Forlængelse af revisionsklausul)

Kulturministeriet
1985/1 BTB 116 - Gældende
1985 BTB 116 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF RØGFRI MILJØER NR B 116 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
AFG nr 9128 af 16/12/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse
Skatteministeriet
2009/1 LSV 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald
(Ny organisering af stormflodsordningen, ny erstatningsmodel ved gentagne stormflodshændelser og udvidelse af stormflodsdækning ved oversvømmelser fra vandløb og søer)

Folketinget
KEN nr 9641 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00668
Justitsministeriet
AFG nr 9587 af 20/03/2007 - Gældende
Afskrivningsgrundlag udbyderhonorar - værdistigning
Skatteministeriet
BKI nr 139 af 02/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10606 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets afgørelse i sag nr. 15-70-00816
Justitsministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1992 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1992 AFSNIT SG - BESKATNING VED AFSTÅELSE AF AKTIER, ANDELSBEVISER OG LIGN.
Skatteministeriet
STV nr 20009 af 01/01/1991 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1991 AFSNIT SH - BESKATNING VED AFSTÅELSE AF AKTIER, ANDELSBEVISER OG LIGN.
Skatteministeriet
STV nr 20083 af 01/01/1990 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1990 AFSNIT SH - BESKATNING VED AFSTÅELSE AF AKTIER, ANDELSBEVISER OG LIGN.
Skatteministeriet
STV nr 20068 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AC - FRADRAG I DEN PERSONLIGE INDKOMST
Skatteministeriet
2016/1 LSF 116 - Gældende
Forslag til Lov om stedbestemt information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AC - FRADRAG I DEN PERSONLIGE INDKOMST
Skatteministeriet
VEJ nr 11143 af 04/12/2015 - Gældende
Vejledning om zoologiske haver m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og ligningsloven
Justitsministeriet
2003/1 LSF 220 - Gældende
Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om beskatningen af pensionsordninger mv.
(lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987 som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, lov nr. 1098 af 21. december 1994 og lov nr. 442 af 31. maj 2000)

Justitsministeriet
KEN nr 9640 af 07/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. april 2003 vedr. Olieproduktionspumper i Californien
Skatteministeriet
AFG nr 9110 af 27/05/1997 - Gældende
Patent på lukkeanordning til beholder meddelt på baggrund af subsidiære patentkrav
Erhvervsministeriet
2017/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen)
Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>