Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på stor tegning  fandt 2409 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9141 af 22/06/1998 - Gældende
Et varemærke udformet som en tegning af en flaske ikke registrerbart
Erhvervsministeriet
KEN nr 10084 af 10/08/1995 - Gældende
En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9391 af 16/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af beløb, som en forsikringstager modtager fra en forsikringsmægler i forbindelse med tegning af kapitalforsikring – bindende svar (SKM2009.406.SR)
Skatteministeriet
1994/1 LSF 161 - Gældende
1994 LSF 161 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VISSE FORBRUGERAFTALER (FORBUD MOD UANMODET HENVENDELSE VEDRØRENDE TEGNING AF FORSIKRING)
Folketinget
KEN nr 60467 af 16/01/1998 - Gældende
Figurmærke i form af en tegning af en tand med øjne og en smilende mund ikke forvekslelig med varemærket Den smilende tand
Erhvervsministeriet
2015/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner)
Justitsministeriet
1996/1 LSF 163 - Gældende
1996 LSF 163 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRINGSAFTALER OG LOV OM TILSYN MED FIRMAPENSIONSKASSER(FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE HELBREDSMÆSSIGE OPLYSNINGER VED TEGNING M.V. AF FORSIKRINGER OG PENSIONER)
Folketinget
VEJ nr 9762 af 09/10/2014 - Gældende
At-vejledning 25.3 om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10065 af 26/06/1991 - Gældende
Varemærke anset for at krænke ophavsret
Erhvervsministeriet
UDT nr 10030 af 13/12/1988 - Gældende
Aktietegning i valutainvesteringsselskab vis kupon fra annonce. Indgåelse/afvikling af aftaler. Finansiel virksomhed. (* 1).
Erhvervsministeriet
KEN nr 4006 af 27/02/1989 - Gældende
Tvist om ansvaret for nogle loftsskader. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10065 af 07/09/1995 - Gældende
Patentdirektoratet afslog efter indsigelse ansøgning om patent på fremgangsmåde og apparat til automatisk analyse af væsker. Patentankenævnet tilbagesendte sagen til direktoratet til realitetsbehandling.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9255 af 21/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tatovørvirksomhed momsfritaget som anden kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
2015/1 SF.L L 157 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. marts 2016) - L 157
Justitsministeriet
CIR nr 21 af 03/02/1998 - Gældende
Cirkulære om opsigelse af forsikringer m.v.
Kirkeministeriet
AFG nr 10320 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Tatovører, som tegner i frihånd, udøver ikke kunstnerisk virksomhed, og tilknyttede tatovører var ikke selvstændigt erhvervsdrivende
Skatteministeriet
1989/1 LSF 240 - Gældende
1989 LSF 240 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFSTÅELSE AF AKTIER M.V. OG LOV OM EN REALRENTEAFGIFT AF VISSE PENSIONSKAPITALER M.V. (BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFHÆNDELSE AF AKTIETEGNINGSRETTIGHEDER (WARRANTS))
Folketinget
KEN nr 10050 af 29/03/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på en tætningsbælg, især til en køleskabsdør.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9122 af 22/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar
Skatteministeriet
1990/2 LSF 24 - Gældende
1990 LSF 24 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFSTÅELSE AF AKTIER M.V. OG LOV OM EN REALRENTEAFGIFT AF VISSE PENSIONSKAPITALER M.V. (BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFHÆNDELSE AF AKTIETEGNINGSRETTIGHEDER (WARRANTS))
Folketinget
1990/1 LSF 29 - Gældende
1990 LSF 29 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFSTÅELSE AF AKTIER M.V. OG LOV OM EN REALRENTEAFGIFT AF VISSE PENSIONSKAPITALER M.V. (BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFHÆNDELSE AF AKTIETEGNINGSRETTIGHEDER (WARRANTS))
Folketinget
AFG nr 9228 af 20/05/2008 - Gældende
Godtgørelse af energiafgift – ventilationssystem medbefugtning
Skatteministeriet
AFG nr 9574 af 30/04/2019 - Gældende
Forhøjelse af selskabskapital i personselskab
Skatteministeriet
KEN nr 4031 af 24/06/1982 - Gældende
Benyttelsesændring-Erhverv-Beboelse Ejerlejlighed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 9111 af 28/05/1997 - Gældende
Patent på forstøverhjul i et forstøvningsanlæg anset for nærliggende i forhold til kendt teknik
Erhvervsministeriet
KEN nr 4022 af 20/06/1990 - Gældende
Tvist om ansvar for en kollapset betonvæg, en totalskadet kran, etablering af gangbroer for at stabilisere bassinkonstruktionerne m.m. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2018/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forbrugeraftaleloven
Folketinget
KEN nr 10349 af 24/06/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 4039 af 02/10/1990 - Gældende
Tvist om mangler ved et klinkegulv. (*1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 19654 af 20/04/1993 - Gældende
Afskrivning
Skatteministeriet
KEN nr 17099 af 26/09/1995 - Gældende
Afskrivning på bygning
Skatteministeriet
KEN nr 9133 af 09/02/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-104
Justitsministeriet
KEN nr 17038 af 26/09/1995 - Gældende
Afskrivning, bygning, Statens bilinspektion
Skatteministeriet
KEN nr 4058 af 05/12/1989 - Gældende
Tvist om ansvaret for skader og mangler ved gulvet i et industrihus. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 19445 af 19/04/1994 - Gældende
Beskatning af hovedaktionær
Skatteministeriet
FOU nr 2000.386 - Gældende
Ulovbestemt partshøringspligt om skitse over kommunes forslag til boligændring. Bistandslovens § 59.
Folketinget
KEN nr 9183 af 21/04/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0804
Justitsministeriet
FOU nr 2007.238 - Gældende
Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler
Folketinget
KEN nr 9850 af 02/04/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9814 af 02/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tab ved udstedelse af medarbejderaktier
Skatteministeriet
KEN nr 4006 af 24/01/1991 - Gældende
Tvist om krav og modkrav i forbindelse med entreprenørens opførelse af en vuggestue (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9117 af 23/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udskiftning af dele af edb-anlæg.
Skatteministeriet
VEJ nr 9686 af 30/06/2016 - Gældende
Vejledning om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder
(Forhåndsgodkendelsesvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10072 af 22/05/1992 - Gældende
Et ark- eller baneformet papirlaminat til fremstilling af selvklæbende etiketter ikke anset for at være nyt.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10011 af 21/04/1993 - Gældende
Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf tage hensyn til forskellighederne i selskabernes omkostningsbelastning.
Erhvervsministeriet
AFG nr 60388 af 25/05/1998 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9544 af 01/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00325
Justitsministeriet
KEN nr 10045 af 28/11/1990 - Gældende
En kasse med særlig konstruktion kunne ikke begrunde meddelelse af patent, da kassen ikke adskilte sig væsentligt fra kendt teknik
Erhvervsministeriet
AFG nr 9691 af 22/08/2006 - Gældende
Aktieemission - værdiansættelse
Skatteministeriet
KEN nr 9512 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>