Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på tabt  fandt 5139 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 839 af 02/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer
(Mortifikationsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1070 af 24/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar
(Erstatningsansvarsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 879 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hittegods
(Hittegodsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 369 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love
(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 497 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 838 af 10/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895
Justitsministeriet
LOV nr 208 af 04/06/1965 - Gældende
Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
Finansministeriet
LOV nr 576 af 16/11/1977 - Gældende
Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån
Finansministeriet
LOV nr 213 af 23/05/1969 - Gældende
Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
Finansministeriet
LOV nr 593 af 18/12/1974 - Gældende
Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån
Finansministeriet
LOV nr 63 af 13/03/1968 - Gældende
Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån
Finansministeriet
LOV nr 504 af 20/12/1950 - Gældende
Lov om ordning af visse indfødsretlige forhold.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 123 af 23/03/1948 - Gældende
Lov om udstedelse af statspræmieobligationer (* 1)
Finansministeriet
LOV nr 157 af 22/12/1876 - Gældende
Lov om Opfiskning af Ankere, Ankertouge, og andet Skibsredskab m.m. (* 1).
Justitsministeriet
LOV nr 144 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 43 af 22/02/1967 - Gældende
Lov om fornyelse af to statspræmieobligationslån
Finansministeriet
LBK nr 333 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gældsbreve
(Gældsbrevsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 233 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, indfødsretsloven og navneloven (Ratifikation af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 358 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af museumsloven
Kulturministeriet
LBK nr 1149 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om luftfart
(Luftfartsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1122 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(CMR-loven)

Justitsministeriet
LOV nr 433 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde m.v.)
Kirkeministeriet
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LOV nr 440 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om Blødererstatningsfonden
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 387 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om krigsforsikring af skibe (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1541 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten
Erhvervsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LBK nr 289 af 23/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)
(Øl- og vinafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 629 af 11/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 521 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande
Kulturministeriet
LOV nr 1868 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 618 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervsministeriet
LBK nr 219 af 06/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
(Bygningsfredningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 244 af 10/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Batteriafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 766 af 04/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om borteblevne
(Borteblevneloven)

Justitsministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 126 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
(Forbrugsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 92 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Erhvervsministeriet
LBK nr 432 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
(Opløsningsmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 540 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om revision af den kommunale inddeling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 647 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 787 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LBK nr 797 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 550 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold)
Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>