Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på tegninger  fandt 4965 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 638 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner)
Justitsministeriet
LOV nr 101 af 19/04/1907 - Gældende
Lov om et Tilskud af Statskassen til Opførelse af en Bygning for den Hirschsprungske Samling af danske Kunstneres Arbejder og om Samlingens Overgang til Statsejendom
Kulturministeriet
LOV nr 732 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer (Indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 309 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21148 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag III. Liste over de i Traktatens artikel 106 nævnte usynlige transaktioner (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 969 af 04/12/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk- pakistanske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LOV nr 1104 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.
Kulturministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 165 af 08/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)
(Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
DSK nr 11050 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
LOV nr 521 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande
Kulturministeriet
LOV nr 406 af 28/08/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.(* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LBK nr 150 af 17/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 1376 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven
(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 380 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om stedbestemt information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 367 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
Erhvervsministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1098 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og Kongeriget Danmarks regering
Skatteministeriet
LBK nr 1209 af 18/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
(Offererstatningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 696 af 21/12/1982 - Gældende
Lov om en midlertidig formueafgift af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsformueafgiftsloven)
Skatteministeriet
LOV nr 1374 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LOV nr 309 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om forretningshemmeligheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 1673 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan
Skatteministeriet
LOV nr 516 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
(Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 21104 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag II. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 30 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1457 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler
(Forbrugeraftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 246 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for visse små virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1707 af 27/12/2018 - Gældende
Investorfradragslov
(Investorfradragsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 438 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Skatteministeriet
LBK nr 1148 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
(Aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1029 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
Skatteministeriet
LBK nr 90 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af patentloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1888 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 402 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering
Skatteministeriet
LBK nr 1178 af 23/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1563 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån)
Erhvervsministeriet
LBK nr 219 af 06/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
(Bygningsfredningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LOV nr 505 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 377 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
Skatteministeriet
LOV nr 403 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering
Skatteministeriet
LOV nr 1100 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Sydafrikanske Republiks regering
Skatteministeriet
LOV nr 474 af 30/05/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn
Skatteministeriet
LOV nr 1026 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
LOV nr 86 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet
LOV nr 87 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien
Skatteministeriet
LOV nr 1184 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>