Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på testamente  fandt 891 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
FOR nr 11100 af 22/11/1837 - Gældende
Fr. indeholdende nærmere Bestemmelser ang. den Selveierbønder ved Fr. 13 Mai 1769 hiemlede Testationsfrihed.
Justitsministeriet
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
FOR nr 11100 af 29/04/1785 - Gældende
Fr. ang. hvorvidt Executores Testamenti maae være berettigede til at øve Jurisdiction.
Justitsministeriet
LOV nr 259 af 22/05/1974 - Gældende
Lov om ændring af forskellige arvelove
Justitsministeriet
LOV nr 516 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
(Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 258 af 28/06/1920 - Gældende
Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjydske Landsdele.
Justitsministeriet
LOV nr 293 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter
(Pensionsopsparingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1335 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer
(Dødsboskifteloven)

Justitsministeriet
LOV nr 396 af 13/06/1990 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. (Forenkling og modernisering inden for Justitsministeriets område)
Justitsministeriet
LOV nr 221 af 21/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love
(Revision af dødsboskifteloven m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1723 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport)
Skatteministeriet
LOV nr 143 af 17/03/1999 - Gældende
Lov om ændring af boafgiftsloven og pensionsbeskatningsloven
Skatteministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 385 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)
Justitsministeriet
LBK nr 938 af 20/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger
(Fondsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 670 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 548 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1252 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
(Retsafgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 539 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love
(Digital tinglysning)

Justitsministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 1114 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Promillegrænse og ændring vedrørende Eurocontrolkonvention)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1088 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
(Pensionsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
RES nr 12000 af 15/06/1948 - Gældende
Kongelig Resolution angaaende Autorisation af en ny Oversættelse af Det nye Testamente
Kirkeministeriet
RES nr 12000 af 23/04/1953 - Gældende
Kongelig resolution angående autorisation af en ny oversættelse af Det gamle Testamentes apokryfiske bøger
Kirkeministeriet
RES nr 12000 af 25/06/1907 - Gældende
Kgl. Resul. angående Autorisation af den ved Professor i Teologien Johannes Jacobsen og Biskop over Ribe Stift G. Koch gennemsete oversættelse af det Nye Testamente
Kirkeministeriet
BEK nr 976 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte
Justitsministeriet
BEK nr 1555 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om notarialforretninger
(Notarialbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1161 af 28/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger
Justitsministeriet
BEK nr 265 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier
Kulturministeriet
BEK nr 12000 af 18/05/1854 - Gældende
Bekjendtgørelse ang. Adgang for Præster til at erholde Tilladelse til at prædike over andre end de befalede Søn- og Helligdagstexter.
Kirkeministeriet
BEK nr 1444 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om værgemål
Justitsministeriet
BEK nr 1443 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv
Justitsministeriet
BEK nr 108 af 03/08/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende nogle Forandringer i de ved allerhøjeste Resolution af 28 Januar 1885 autoriserede nye Prædiketekster.
Kirkeministeriet
BEK nr 1552 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten
Justitsministeriet
BEK nr 1066 af 30/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier
Kulturministeriet
BEK nr 1081 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos domstolene
Kulturministeriet
BEK nr 1345 af 16/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingstestamenter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1373 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater
Justitsministeriet
BEK nr 368 af 27/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Skatteministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 724 af 22/10/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om EF-domskonventionen m.v. og af retsplejelovens § 247.
Justitsministeriet
BEK nr 1300 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift
Skatteministeriet
BEK nr 927 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 769 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA
Skatteministeriet
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>