Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på testamente  fandt 689 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
LOV nr 516 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
(Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)

Justitsministeriet
FOR nr 11100 af 29/04/1785 - Gældende
Fr. ang. hvorvidt Executores Testamenti maae være berettigede til at øve Jurisdiction.
Justitsministeriet
LOV nr 221 af 21/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love
(Revision af dødsboskifteloven m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 293 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter
(Pensionsopsparingsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 258 af 28/06/1920 - Gældende
Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjydske Landsdele.
Justitsministeriet
LOV nr 1723 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport)
Skatteministeriet
LBK nr 1335 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer
(Dødsboskifteloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LBK nr 1088 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
(Pensionsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 548 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 143 af 17/03/1999 - Gældende
Lov om ændring af boafgiftsloven og pensionsbeskatningsloven
Skatteministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LBK nr 938 af 20/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger
(Fondsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 396 af 13/06/1990 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. (Forenkling og modernisering inden for Justitsministeriets område)
Justitsministeriet
RES nr 12000 af 15/06/1948 - Gældende
Kongelig Resolution angaaende Autorisation af en ny Oversættelse af Det nye Testamente
Kirkeministeriet
RES nr 12000 af 25/06/1907 - Gældende
Kgl. Resul. angående Autorisation af den ved Professor i Teologien Johannes Jacobsen og Biskop over Ribe Stift G. Koch gennemsete oversættelse af det Nye Testamente
Kirkeministeriet
BEK nr 976 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte
Justitsministeriet
BEK nr 1161 af 28/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger
Justitsministeriet
BEK nr 1555 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om notarialforretninger
(Notarialbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1444 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om værgemål
Justitsministeriet
BEK nr 1345 af 16/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om behandlingstestamenter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 890 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven
Skatteministeriet
BEK nr 927 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 1300 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift
Skatteministeriet
BEK nr 12000 af 18/05/1854 - Gældende
Bekjendtgørelse ang. Adgang for Præster til at erholde Tilladelse til at prædike over andre end de befalede Søn- og Helligdagstexter.
Kirkeministeriet
BEK nr 1552 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten
Justitsministeriet
BEK nr 108 af 03/08/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende nogle Forandringer i de ved allerhøjeste Resolution af 28 Januar 1885 autoriserede nye Prædiketekster.
Kirkeministeriet
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Skatteministeriet
BEK nr 769 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA
Skatteministeriet
BEK nr 368 af 27/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 724 af 22/10/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om EF-domskonventionen m.v. og af retsplejelovens § 247.
Justitsministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
VEJ nr 37 af 02/03/1978 - Historisk
Vejledning om Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner samt vejledning om bestemmelser om testamente i konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte.
Justitsministeriet
AFG nr 9879 af 27/08/1997 - Gældende
Arveudlæg til 9-årig i fast ejendom i henhold til testamente
Justitsministeriet
AFG nr 9346 af 20/05/2008 - Gældende
”Forkøbsret” i testamente – udnyttet i levende live
Skatteministeriet
CIS nr 10068 af 14/12/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven
Justitsministeriet
2006/1 LSV 100 - Gældende
Forslag til Arvelov
Folketinget
DSK nr 11105 af 16/06/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af arveloven
Justitsministeriet
DSK nr 11550 af 04/09/1990 - Historisk
Datasammenskrivning af arveloven
Justitsministeriet
LBK nr 584 af 01/09/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af arveloven
(Arveloven)

Justitsministeriet
LBK nr 727 af 14/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af arveloven
(Arveloven)

Justitsministeriet
KEN nr 9099 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00362
Justitsministeriet
2006/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Arvelov
Justitsministeriet
2006/1 BTL L 100 - Gældende
Betænkning over Forslag til arvelov
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>