Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på våben  fandt 2002 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 920 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Våbenloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1681 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 228 af 23/04/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
Udenrigsministeriet
LOV nr 443 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 470 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben(Overflyttelse af kompetence fra de statslige told- og skattemyndigheder til Erhvervsministeriet)
Udenrigsministeriet
LOV nr 487 af 25/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
(Forbud mod uden godkendelse at anvende visse kemikalier)

Udenrigsministeriet
LBK nr 635 af 09/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.
(Bemyndigelsesloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 376 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om knive og blankvåben m.v.
(Knivloven)

Justitsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 198 af 09/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet
(Hjemmeværnsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 494 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Forbud mod transport af visse produkter og teknologi med dobbelt anvendelse m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 378 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 672 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1722 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray)
Justitsministeriet
LBK nr 1216 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
LOV nr 1543 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
LOV nr 329 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)
Justitsministeriet
LBK nr 956 af 20/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed
(Politiloven)

Justitsministeriet
LOV nr 504 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., lov om retspsykiatrisk behandling m.v. og sundhedsloven (Anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler og justering af takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 213 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
Justitsministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1402 af 05/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 736 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. og forskellige andre love
(Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 367 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
Erhvervsministeriet
LBK nr 1004 af 22/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om krigsmateriel m.v.
(Krigsmaterielloven)

Justitsministeriet
LOV nr 490 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
(Dansk straffemyndighed)

Justitsministeriet
LOV nr 347 af 14/05/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 530 af 24/06/2005 - Gældende
Militær straffelov
Forsvarsministeriet
LOV nr 433 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 271 af 04/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen)

Justitsministeriet
LOV nr 1888 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1706 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)
Justitsministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 433 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 553 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
LOV nr 213 af 04/06/1965 - Gældende
Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser om straf, konfiskation m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 174 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 265 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
(Jagt- og vildtforvaltningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 936 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
(Psykiatriloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LBK nr 928 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>