Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på venner  fandt 5314 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21144 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Brevveksling vedrørende Tiltrædelsesakten Brevveksling vedrørende monetære spørgsmål (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 817 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 605 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 158 af 06/03/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1022 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 302 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 623 af 20/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod adgang til patruljebåden »Søløven« med tilgrænsende vandområde ved Tunø Knob
Forsvarsministeriet
AND nr 9001 af 21/07/1727 - Gældende
Aabet brev, hvorved de til fattige fader- og moderløse Børns Underholdning og Optugtelse, formedelst et Veisenhuses Indrettelse i Xhavn, giorte Anstalter kundgiøres
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 153 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for præstevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 1355 af 20/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet SOUNDREP
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 151 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for bispevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 924 af 25/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet SOUNDREP og om melding ved passage af Drogden gravede rende for skibe hvis højde overstiger 35 meter
Erhvervsministeriet
RSC nr 16000 af 15/11/1793 - Gældende
Rescr. (til Chefen for det Kongelige Store Bibliothek) ang. at og hvorledes Samme til offentlig Brug bestemmes.
Kulturministeriet
BEK nr 945 af 27/07/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1153 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9995 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 2 Torremolinos Protokollen 1993, Resolutioner fra konferencen, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1586 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9132 af 25/02/2002 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 5-42 (BL 5-42 A, 2. udgave)
(BL 5-42A, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 669 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1823 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1016 af 09/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1293 af 13/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af visse pensionsordninger ved livstruende sygdom
Skatteministeriet
BEK nr 525 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i folkeskolen
Undervisningsministeriet
BEK nr 739 af 03/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
BEK nr 1094 af 22/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 9902 af 15/02/1999 - Gældende
Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner
(BL 5-42)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1487 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige krav til busser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 336 af 12/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om kakao-, chokolade- og vekaovarer
(Kakao- og chokoladebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 394 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske
Undervisningsministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 108 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen)
(Besøgsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 4044 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 976 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
(RBT-bekendtgørelse)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1415 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020
Erhvervsministeriet
BEK nr 201 af 26/07/1912 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af nye Ritualer for Daab, Nadvere og Brudevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 9269 af 19/05/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om blindpassagerer i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 536 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om socialtilsyn
(Socialtilsynsbekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 10139 af 15/11/2017 - Gældende
BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste m.m. (4. udgave af 15. november 2017)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 391 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe
(Passagerskibsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 867 af 25/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 107 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
(Varetægtsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1327 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1019 af 28/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 236 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 58 af 18/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9316 af 03/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>