Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
1994/1 BSF 24 - Gældende
1994 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 51 OM YDELSE AF STATSBIDRAG TIL CIVILINGENIØR TOM LISBORG TILBAGE FRA FINANSUDVALGET
Folketinget
1988/1 BTL 189 - Gældende
1988 BTL 189 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LODSLOVEN NR L 189 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 BR 3 - Gældende
Beretning om et dansk udspil til EU-regulering af kapital- og hedgefonde
Folketinget
2000/1 LSF 72 - Gældende
Forslag til Lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter
Miljøministeriet
KEN nr 9271 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-674
Justitsministeriet
2003/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Udenrigsministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
1988/1 BSF 53 - Gældende
1988 BSF 53 FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF EUROPARÅDSKONVENTIONEN AF 26. NOVEMBER 1987 TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG ELLER VANÆRENDE BEHANDLING ELLER STRAF
Folketinget
2002/1 BTL 222 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Folketinget
1994/1 LSF 144 - Gældende
1994 LSF 144 FORSLAG TIL LOV OM DSB BUSSER A/S
Folketinget
VEJ nr 9395 af 14/05/1987 - Gældende
Vejledende retningslinier for kommunernes civilforsvarsplanlægning Til samtlige kommunalbestyrelser og Civilforsvarskommissionen for Storkøbenhavn. Samtlige CF-regioner
Forsvarsministeriet
1996/1 BTL 128 - Gældende
1996 BTL 128 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE OG LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDEVANDSANLÆG M.V. (SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND M.V.) NR L 128 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 60374 af 01/01/1998 - Gældende
Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde
Miljøstyrelsens vejledning nr. 11 1998

Miljø- og Fødevareministeriet
2014/2 BTL 2 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
Folketinget
1999/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen
Folketinget
VEJ nr 60268 af 01/01/1992 - Gældende
Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde
Miljø- og Fødevareministeriet
1987/1 LSF 226 - Gældende
1987 LSF 226 FORSLAG TIL LOV OM BETALT FRIHED TIL UDDANNELSE
Folketinget
2014/1 BTL 97 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Forenkling og modernisering af lejelovgivningen)

Folketinget
STV nr 20011 af 01/01/1991 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1991 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
KEN nr 9296 af 21/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01075
Justitsministeriet
STV nr 20061 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST
Skatteministeriet
VEJ nr 60088 af 01/01/1992 - Gældende
Branchevejledning for forurenede træinprægneringsgrunde
Miljø- og Fødevareministeriet
1997/2 BSF 11 - Gældende
1997 BSF 11 FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF KONVENTION OM FORBUD MOD BRUG, OPLAGRING, PRODUKTION OG OVERFØRSEL AF PERSONELMINER SAMT OM DERES DESTRUKTION
Folketinget
1990/2 LSF 4 - Gældende
1990 LSF 4 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNINGEN AF PENSIONSORDNINGER M.V. (OPHÆVELSE AF PENSIONSORDNINGER I UTIDE)
Folketinget
1992/1 LSF 133 - Gældende
1992 LSF 133 FORSLAG TIL LOV OM BESKYTTELSESRUM
Folketinget
1987/1 LSF 179 - Gældende
1987 LSF 179 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BYGNINGSFREDNING (KOMMUNAL REGISTRERING AF BYGNINGER MV.).
Folketinget
STV nr 20001 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
1990/2 LSF 4 A - Gældende
1990 LSF 4A FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (MINDRE UDLEJNINGSVIRKSOMHEDER M.V.)
Folketinget
STV nr 20014 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20035 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST
Skatteministeriet
2014/1 BTL 72 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

Folketinget
VEJ nr 9662 af 01/01/2007 - Gældende
Vejledning om områdeklassificering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007

Miljø- og Fødevareministeriet
1990/2 LSF 4 B - Gældende
1990 LSF 4B FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (SKATTEOMLÆGNINGER)
Folketinget
1987/1 BSF 13 - Gældende
1987 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AMTSKOMMUNALE ÅBNE RÅDGIVNINGER OG BEHANDLINGSINSTITUTIONER FOR PSYKISK KRISERAMTE
Folketinget
1996/1 BSF 93 - Gældende
1996 BSF 93 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF ÆNDRET PROTOKOL II OM FORBUD MOD ELLER BEGRÆNSNINGER I ANVENDELSEN AF MINER, LUREMINER OG ANDRE MEKANISMER OG NY PROTOKOL IV OM BLINDENDE LASERVÅBEN TIL KONVENTION AF 10. OKTOBER 1980 OM FORBUD MOD ELLER BEGRÆNSNINGER I ANVENDELSEN AF VISSE KONVENTIONELLE VÅBEN, SOM MÅ ANSES FOR AT VÆRE UNØDIGT SKADEVOLDENDE ELLER FOR AT RAMME I FLÆNG
Folketinget
2013/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
(Brug af folkekirkens kirker til ikke kirkelige formål, oprettelse af udvalg om kirkegårde samt registrering og afregistrering af gravminder m.v.)

Ministeriet for Ligestilling og Kirke
2001/2 BTL 35 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.)

Folketinget
2002/1 TBL 222 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Folketinget
BKI nr 17 af 30/03/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Chicago den 7. December 1944 undertegnede Konvention angaaende international civil Luftfart. (* 2)
Udenrigsministeriet
2008/1 BTL 69 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted)

Folketinget
2009/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af konventionen om klyngeammunition undertegnet den 4. december 2008 i Oslo
Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne godkender efterfølgende gengivne konvention om klyngeammunition

Udenrigsministeriet
1998/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning
Finansministeriet
STV nr 20016 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20094 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
1999/1 BR 3 - Gældende
Beretning om Det Udenrigspolitiske Nævns inddragelse i forbindelse med beslutninger af større udenrigspolitisk rækkevidde (afgivet på baggrund af regeringens håndtering af sagen om sanktionerne mod Østrig)
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >