Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på verdenskr  fandt 432 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
1996/1 BTL 125 - Gældende
1996 BTL 125 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ELFORSYNING OG LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER (SALG AF ELFORSYNINGSVIRKSOMHED M.V.) NR L 125 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20035 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
1992/1 LSF 177 - Gældende
1992 LSF 177 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF EDINBURGH-AFGØRELSEN OG MAASTRICHT-TRAKTATEN
Folketinget
2003/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af indfødsretsloven
(ændring af reglerne om erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring samt indførelse af ny bestemmelse om frakendelse af dansk indfødsret)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
STV nr 20053 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
BKI nr 46 af 31/10/1957 - Gældende
Bekendtgørelse om en den 27. februar 1953 i London undertegnet overenskomst om Tysklands gæld til udlandet
Udenrigsministeriet
1990/2 BTL 4 - Gældende
1990 BTL 4 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (SKATTEOMLÆGNINGER) NR L 4 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1997/1 LSF 150 - Gældende
1997 LSF 150 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN, PERSONSKATTELOVEN, SKATTEKONTROLLOVEN, INVESTERINGSFONDSLOVEN M.V. (EFTERBETALING AF STATSLÅN, TILSKUD TIL BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER, STUDIEREJSELEGATER, PH.D.-STUDERENDE, GODTGØRELSER FRA HJEMMEVÆRNET, TILSKUD TIL IVÆRKSÆTTERE, INVESTERINGSFONDSMIDLER SAMT KONSEKVENSÆNDRINGER M.V.)
Folketinget
2009/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig
Undervisningsministeriet
2000/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Museumslov
Kulturministeriet
2000/1 BTL 179 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union (Danmarks ratifikation af Nicetraktaten)
Folketinget
1988/1 BRB 19 - Gældende
1988 BRB 19 BERETNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV DANSK FREDS- OG AFSPÆNDINGSPOLITIK NR L 19 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 9575 af 06/07/2018 - Gældende
UDENRIGSMINISTERIETS VEJLEDNING VEDRØRENDE TRAKTATINDGÅELSE
(Traktatvejledningen)

Udenrigsministeriet
STV nr 20052 af 01/01/1986 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1986 AFSNIT DO 2 - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20037 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20053 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20070 af 01/01/1987 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1987 AFSNIT DO 2 - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
2002/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om Kunstrådet
Kulturministeriet
STV nr 20014 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20040 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
2015/1 LSF 24 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke)
Justitsministeriet
1999/1 BTL 288 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta
Folketinget
STV nr 20039 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
CIR1H nr 9298 af 02/04/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
2015/1 LSF 187 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter (Væbnede konflikter i udlandet m.v.)
Justitsministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1985 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1985 AFSNIT DO - DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
1987/1 LSF 194 - Gældende
1987 LSF 194 FORSLAG TIL SKOVLOV
Folketinget
2000/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om hold af slagtekyllinger
Justitsministeriet
2005/1 BTL 217 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.).

Folketinget
1990/1 LSF 48 - Gældende
1990 LSF 48 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
2002/1 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning OM DANMARKS RATIFIKATION AF DE FORENEDE NATIONERS HAVRETSKONVENTION AF 10. DECEMBER 1982 TILLIGE MED DEN DERTIL KNYTTEDE AFTALE AF 28. JULI 1994 OM ANVENDELSE AF KONVENTIONENS KAPITEL XI SAMT DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE AF 23. MAJ 1997 OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DEN INTERNATIONALE HAVRETSDOMSTOL OG PROTOKOL AF 27. MARTS 1998 OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DEN INTERNATIONALE HAVBUNDSMYNDIGHED.
Udenrigsministeriet
2008/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre
Statsministeriet
BKI nr 27 af 03/04/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af protokol af 8. februar 1965 om udvidelse af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel med en IV. del om udenrigshandel og udvikling, samt af den herefter gældende ordlyd af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1988/1 LSF 87 - Gældende
1988 LSF 87 FORSLAG TIL SKOVLOV
Folketinget
1985/1 LSF 9 - Gældende
1985 LSF 9 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, KONKURSLOVEN OG LOV OM FORBRUGERKLAGENÆVNET (AFLASTNING AF HØJESTERET M.V., BEHANDLING AF SAGER OM VEKSLER OG CHECKS M.V.)
Folketinget
BKI nr 48 af 21/07/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Annecy-protokollen af 10. oktober 1949 vedrørende vilkårene for tiltrædelse af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel. (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
2015/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
2001/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme mv.)

Justitsministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20073 af 01/01/1988 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1988 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
CIR nr 72 af 17/04/1996 - Gældende
Cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
2004/2 LSF 54 - Gældende
Forslag til Militær straffelov
Forsvarsministeriet
1998/1 BTL 226 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)
Folketinget
STV nr 20089 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
2004/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Militær straffelov og ændring af lov om forsvarets personel
Forsvarsministeriet
2001/2 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpelse af straffen for voldtægt)

Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >