Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på vesterhavet  fandt 169 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 1705 af 23/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 282 af 12/05/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 439 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Beskyttelse af kystområderne)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 356 af 04/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
(VE-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1454 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1067 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
(Naturtypebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1600 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 245 af 06/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri m.v. ved Harboøre Tange
(Harboøre Tange)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 274 af 12/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingsstation ved Klinkby, Lemvig Kommune
Erhvervsministeriet
BEK nr 275 af 12/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingsstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune
Erhvervsministeriet
BEK nr 759 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
VDT nr 7001 af 27/07/1984 - Gældende
Vedtægt for fiskeriet i Nissum fjord m.v.
Udenrigsministeriet
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 641 af 23/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Nissum Fjord Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 867 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 217 af 28/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 216 af 28/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 LSV 91 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Folketinget
2016/1 LSF 91 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2016/1 LF 91 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
CIR nr 14000 af 05/05/1982 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til en rørledning for transport af råolie og kondensat fra Vesterhavet til Fredericia
Erhvervsministeriet
2016/1 BTL 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Folketinget
2016/1 ÆF3 91 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Folketinget
2016/1 TBL 91 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Folketinget
2016/1 SF.L L 91 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. november 2016) - L 91
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 9221 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00437
Justitsministeriet
KEN nr 9547 af 13/08/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-698
Justitsministeriet
AFG nr 18870 af 03/11/1987 - Gældende
Leasingaftale ikke godkendt i skattemæssig henseende. Bindende forhåndsbesked. (* 1)
Skatteministeriet
1985/1 BSF 77 - Gældende
1985 BSF 77 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET TRAKTATMÆSSIGT FORBUD MOD TILSTÆDEVÆRELSEN AF U-BÅDE I ØSTERSØEN OG TILGRÆNSENDE HAVOMRÅDER
Folketinget
CIR nr 35 af 28/02/1978 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
Erhvervsministeriet
CIR nr 109 af 26/05/1981 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (3. Reservationsetape samt tillæg til 1. Reservationsetape) (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
Erhvervsministeriet
CIR nr 129 af 02/08/1979 - Gældende
Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (2. Reservationsetape) (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
Erhvervsministeriet
BKI nr 745 af 31/12/1920 - Gældende
Bekendtgørelse om en mellem Danmark, det britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan den 5te Juli 1920 afsluttet Traktat vedrørende Slesvig.
Udenrigsministeriet
1998/1 LSV 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
Folketinget
KEN nr 9415 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00789
Justitsministeriet
2004/2 LSV 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse
(Udmøntning af kommunalreformen)

Folketinget
2004/2 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse
(Udmøntning af kommunalreformen)

Miljøministeriet
VEJ nr 14001 af 17/02/1998 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9961 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0014
Justitsministeriet
KEN nr 9034 af 20/02/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-627
Justitsministeriet
1998/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
Miljøministeriet
2016/1 LSV 122 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen)
Folketinget
2003/1 LSV 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og museumsloven
(Internationale naturbeskyttelsesområder, offentlighedens adgang til naturen, fredning, beskyttelseslinjer, fortidsminder m.v.)

Folketinget
DOM nr 3760 af 20/10/1989 - Gældende
Bod 2.2.2. Arbejdsgiveres bodsansvar m.v. Anden afskedigelse eller afvisning af at modtage arbejdsydelse Bod ikke pålagt Organisationsansvar 2.2. Organisationsansvar for passivitet over for medlemmers overenskomststridige adfærd Bod ikke pålagt Kollektiv opsigelse af hele arbejdsstyrken anset for driftsmæssigt begrundet.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund, Dansk El-Forbund og Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark for Andelssildeoliefabriken A.m.b.A., Esbjerg. (advokat Helge Werner)
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LSF 122 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen samt inden for sø- og åbeskyttelseslinjen)
Miljø- og Fødevareministeriet
1992/1 LSF 167 - Gældende
1992 LSF 167 FORSLAG TIL LOV OM VISSE HOVEDLANDEVEJSSTRÆKNINGER
Folketinget 1|2|3|4 >