Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på viking  fandt 55 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: virkning , vikning , ving ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 349 af 01/07/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9676 af 24/08/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 71/1995
Justitsministeriet
2015/1 BSF 172 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten
Folketinget
2015/1 BSF 171 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om regeringens mandat til forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet
Folketinget
2017/1 BSF 18 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten
Folketinget
2018/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten
Folketinget
2012/1 BSF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til EU’s traktater
Folketinget
KEN nr 10092 af 02/12/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0405
Justitsministeriet
2007/2 BSF 77 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Lissabontraktaten
Folketinget
KEN nr 10003 af 01/04/1993 - Gældende
Blank revisionspåtegning
Erhvervsministeriet
KEN nr 17230 af 15/03/1994 - Gældende
Reformatio in pejus
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2017/1 BTL 165 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.)
Folketinget
2016/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger)
Folketinget
KEN nr 12569 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
1996/1 LSF 102 - Gældende
1996 LSF 102 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FERIE (RENTEAFKAST OG UHÆVET FERIEGODTGØRELSE)
Folketinget
2013/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af gebyrordning m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2000/1 TBL 232 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning
Folketinget
2007/2 BTL 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Folketinget
2005/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og beredskabsloven
(Begrænsning af perioden for detailsalg og anvendelse m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 206 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven (Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
2019/1 LSF 34 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven (Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
2007/2 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
1987/2 LSF 10 - Gældende
1987 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2006/1 LSF 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven
(Samling af bemyndigelsesbestemmelser vedr. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2007/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2014/1 LSF 70 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven
(Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.)

Miljøministeriet
2002/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige andre love
(Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
MED nr 13245 af 15/03/1988 - Gældende
OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
2005/1 LSF 67 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven
(Gennemførelse af EU-regler om håndhævelse af immaterialrettigheder mv.)1)

Justitsministeriet
2007/2 TBL L 53 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Folketinget
2017/1 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (Fremstilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr)
Sundheds- og Ældreministeriet
2005/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af patentloven, ophavsretsloven m.v.
(Implementering af EU direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle rettigheder)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2013/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervs- og Vækstministeriet
VEJ nr 60274 af 01/11/1994 - Gældende
Støj fra flyvepladser
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
2012/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.
(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
STV nr 20012 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20111 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20078 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2007-3
Skatteministeriet
BEK nr 11051 af 10/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne Navne begyndende med bogstavet V (* 1)
Børne- og Socialministeriet
FTG nr 10005 af 01/04/1984 - Historisk
Skibstilsynets godkendelsesbog (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 26250 af 08/10/1991 - Historisk
Tilladelseshaveres selvstændige udøvelse af programvirksomheden, hvor sager omfatter flere lokale områder
Kulturministeriet
FTG nr 10001 af 15/01/1992 - Historisk
Søfartsstyrelsens Godkendelsesbog (* 1)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 13397 af 16/08/1989 - Historisk
Vejledning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13745 af 30/10/1987 - Historisk
Vejledning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø af høst 1987
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10021 af 26/08/1991 - Historisk
En hjemlandsregistrering blev ikke anset for at være hjemmel til registrering af udenlandsk navn, der fandtes i telefonbog her i landet. (* 1)
Erhvervsministeriet 1|2 >