Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på vm dans  fandt 39 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1233 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9087 af 26/03/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-634
Justitsministeriet
KEN nr 10290 af 19/12/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-585
Justitsministeriet
VEJ nr 60186 af 01/01/1997 - Gældende
Vejledning om Støj og vibrationer fra jernbaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LSF 149 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lignende i forbindelse med straffens fastsættelse)
Justitsministeriet
AFG nr 9635 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
2012/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.)

Justitsministeriet
2015/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage)
Justitsministeriet
2009/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
ISP nr 2011.0303 - Gældende
Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010
Folketinget
2018/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Forbud til dømte seksualforbrydere)
Justitsministeriet
2019/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Forbud til dømte seksualforbrydere)
Justitsministeriet
2017/1 LSF 31 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timers reglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.)
Justitsministeriet
2015/1 LSF 147 - Gældende
Forslag til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
DIR nr 10011 af 01/05/1983 - Historisk
Måleteknisk direktiv. Måleanlæg til væsker bortset fra vand. EØF-typegodkendelse og -verifikation. Almindelige bestemmelser (* 5)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1263 af 28/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1328 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1108 af 23/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
(Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1454 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1825 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1591 af 14/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1466 af 11/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BKR nr 50015 af 06/03/1990 - Historisk
Løn- og Personaleinformationssystemet (VM-modulet) for Svendborg Kommune.
Justitsministeriet
BKR nr 50013 af 20/02/1990 - Historisk
Løn- og Personaleinformationssystemet (VM-modulet) for Vejle Kommune.
Justitsministeriet
RTL nr 22105 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget idræt i gymnasiet
Undervisningsministeriet
FTG nr 10001 af 15/01/1992 - Historisk
Søfartsstyrelsens Godkendelsesbog (* 1)
Erhvervsministeriet
RGM nr 18203 af 31/12/1989 - Historisk
Momsreglement. Afgiftspligten
Skatteministeriet