Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på whistleblower ordning  fandt 37 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 553 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
BEK nr 835 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
(Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner)

Erhvervsministeriet
2015/1 BSF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en whistleblowerordning for offentligt ansatte
Folketinget
2015/1 BF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en whistleblowerordning for offentligt ansatte.
Justitsministeriet
2015/1 BRB 139 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om en whistleblowerordning for offentligt ansatte
Folketinget
2014/1 BSF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en whistleblowerordning for ansatte i forsvarets og politiets efterretningstjenester
Folketinget
2017/1 LSF 178 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
2017/1 SF.L L 178 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (1. marts 2018) - L 178
Undervisningsministeriet
2018/1 LSF 218 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)
Undervisningsministeriet
2012/1 SF.L L 205, L 206 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. april 2013) - L 205, L 206
Social- og Integrationsministeriet
AFG nr 9456 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00492
Justitsministeriet
2018/1 LSV 204 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Folketinget
2018/1 LSF 204 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 117 - Gældende
Forslag til Lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
2018/1 LSF 189 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering)
Erhvervsministeriet
2015/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden)
Erhvervs- og Vækstministeriet
2017/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
UDT nr 9936 af 22/08/2017 - Gældende
2016-26. Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter
Folketinget
FOU nr 2017.26 - Gældende
2017-26. Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter
Folketinget
2014/1 LSF 116 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
VEJ nr 9854 af 11/10/2018 - Gældende
Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
2014/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven
(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
2018/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om forbrugslånsvirksomheder
Erhvervsministeriet
2012/1 LSF 205 - Gældende
Forslag til Lov om socialtilsyn
Social- og Integrationsministeriet
2017/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om forretningshemmeligheder
Erhvervsministeriet
2015/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))
Erhvervs- og Vækstministeriet
2016/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)
Erhvervs- og Vækstministeriet
2016/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.)
Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
2017/1 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
2013/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFIer m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2016/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1198 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1404 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1392 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
Erhvervsministeriet