Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på x-faktor  fandt 1905 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1610 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love
(Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 410 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
(Retshåndhævelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 118 af 07/02/2012 - Gældende
Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(International bistandsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LBK nr 817 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 24 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
(Databeskyttelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 301 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 345 af 01/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 85 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 783 af 24/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 86 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 87 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 652 af 15/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 952 af 19/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1305 af 09/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1303 af 09/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1304 af 09/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1306 af 09/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9310 af 17/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring
(BL 7-25, 1. udgave)

(BL 7-25, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1349 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 76 af 01/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om fratrædelsesgodtgørelse m.v.
Finansministeriet
BEK nr 74 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 75 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 72 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 951 af 19/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for 20-årige tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 536 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 719 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 10006 af 09/02/1994 - Gældende
Teknisk forskrift om supplerende krav til intakt stabilitet og vandtæt inddeling m.v. for eksisterende passagerskibe i indenrigs fart (* 4)
Erhvervsministeriet
BEK nr 43 af 18/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1253 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1049 af 28/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9584 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (1) Inddeling og stabilitet, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9794 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1230 af 08/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 971 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vildtskader
(Vildtskadebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 13377 af 25/08/1988 - Gældende
Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>